Čeština‎English

O projektu iKAP2 – KPRS

Projekt iKAP 2 – Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství (dále jen „iKAP 2 -KPRS“ vznikl jako pokračování dlouholeté spolupráce Magistrátu hlavního města Prahy s Hospodářskou komorou hl. m. Prahy, jehož cílem byla praktická realizace vybraných klíčových intervencí naplánovaných v krajském akčním plánu hl. m. Prahy. Prostřednictvím projektu OP VVV iKAP2 – KPRS byla na území Prahy realizována celá řada úspěšných a osvědčených intervencí a zároveň uvedena do praxe a podpořena další sada nástrojů, které povedou v dlouhodobém měřítku k dalšímu výraznému zkvalitnění pražského školství. Celkem bylo v rámci projektu na území Prahy realizováno 6 325 akcí, kterých se zúčastnilo 70 365 osob.

Celkový rozpočet: 199 394 668,92 Kč

Doba realizace projektu: 6/2021 – 11/2023

Partneři projektu: 65 pražských středních škol a Hospodářská komora hl. m. Prahy

Následující přehled zobrazuje konkrétní výstupy krajského projektu rozdělené podle jeho klíčových aktivit.

KA02: Podpora a další́ rozvoj konceptu Center interaktivní́ výuky (CIV) na cestě̌ k posílení kompetencí pedagogických pracovníků̊ pražských škol

V rámci projektu bylo vybudováno a do užívání školám předáno 21 moderních multimediálních tříd CIV. Učebny rozděleny barevně dle svého zaměření:

  • žlutá – matematická
  • zelená – přírodovědecká
  • modrá – jazyková
  • červená – technologie, inženýring

a dále využívány ve výuce s cílem zkvalitnit pražského školství. V rámci konceptu CIV také proběhla pravidelná setkání jejich provozovatelů v rámci Platformy CIV a ve výše uvedených učebnách také 604 školení CIV, za účasti 604 pedagogů pražských středních škol, kteří získané znalosti dále využili k zařazení možností nabízející moderní multimediální učebny do své výuky.

KA03: Polytechnická́ výchova pro žáky MŠ/ZŠ/SŠ a hledání cest k růstu atraktivity technického vzdělávání

V prostředí moderně vybavených polytechnických dílen, tzv. Polytechnických hnízd (PH) proběhlo celkem 3 873 vzdělávacích programů za účasti 38 538 žáků a učitelů pražských škol.

PH nabízejí program mechaniky (tradiční dílny) a robotiky. Studenti si tak v prostředí PH vyrobili např. ptačí budku nebo voskovaný ubrousek. Vyzkoušeli si ale také 3D tisk nebo práci s robotickými stavebnicemi VEX, které rozvíjí logické myšlení, kreativitu a pečlivosti u dětí všech věkových skupin.

Program polytechnické výchovy byl v rámci projektu odpilotován i v oborově specifických PH – stavebním, multimediálním a gastronomickém, kde se např. žáci a učitelé základních škol v rámci jediného dne mohli v praxi seznámit s profesí kuchaře, číšníka i cukráře, a to včetně využití špičkových gastro-přístrojů. V prostorách PH a CIV probíhaly také nadstavbové kroužky pro nadané žáky a to s takovým úspěchem, že jejich počet byl na žádost škol navýšen.

Realizovány byly také pravidelná setkání Platformy PH a školení robotiky v celkovém poštu 36 školnících dní a účasti 105 budoucích lektorů robotiky. Na SOŠ Jarov se konalo školení na seznámení s virtuální realitou pro stavební obory.

Program uzavřených pedagogických celků polytechnické výchovy určený pro žáky mateřských a základních škol byl v rámci interaktivní polytechnické expozice realizován v prostředí Království železnic na pražském Smíchově. Jednalo se nezřídka o interaktivní formu realizace prvního setkání žáků MŠ a žáků I. stupně ZŠ se světem řemesel a polytechnickou výchovou vůbec. Unikátní podoba polytechnické expozice v Království železnic proběhla také pro žáky s poruchami zraku, celkem se této projektové aktivity zúčastnilo v rámci 407 akcí 8 345 žáků.

Jendou z nejžádanějších aktivit ze strany škol byl v rámci projektu bezesporu tzv. PolyTechBus – mobilní polytechnická́ dílna s personálem, která přijela za dětmi přímo do školy. Jedná se o alternativu k realizaci Polytechnické́ výchovy na ZŠ a zároveň̌ i doplněk palety nástrojů̊ polytechnické́ výchovy, vhodný́ i pro MŠ. Za celou dobu realizace projektu vyjela tato pojízdná dílna celkem 420x a polytechnické činnosti si díky ní vyzkoušelo celkem 9 409 žáků základních a mateřských škol na území hl. m. Prahy.

KA04: Podpora škol a školských zařízení jako center celoživotního učení (CŽV)

Kurzy floristiky, práce se dřevem i na téma automatizace domácnosti. To jsou jen některé z celkového počtu 748 kurzů realizovaných středními školami, které proběhly v rámci podpory celoživotního vzdělávání. Celkem se těchto kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů zúčastnilo 7 300 osob.

Portál www.prazskeskoly.cz, který vznikl v rámci předchozího projektu implementace, byl klíčovým nástrojem podpory nabídek škol v oblasti dalšího vzdělávání. Cílem portálu bylo zajistit aktuální obsah a aktivovat širokou síť zástupců škol, kteří se na tvorbě obsahu podílí.

KA05: Vybrané́ nástroje pro síťování skol napříč stupni vzdělávání a podpora prostředí́ pro přenos dobré́ praxe skol, podniků a dalších aktérů̊ vzdělávání a podpora škol jako center celoživotního vzdělávání

Konkrétními nástroji této klíčové aktivity projektu byly Workshopy a Top Kempy. Zatímco Workshopy byly určeny pro celou třídu SŠ, Top Kempy byly individuální vzdělávací programy pro užší skupiny žáků SŠ pro 1 – 3 studenty a pedagoga.

  • Počet Workshopů: 48
  • Počet Top Kempů: 113

Tyto akce byly oblíbené zejména u studenů. Například Workshop pro mladé tesaře a truhláře ze SOŠ Jarov vedla švédská hokejová hvězda Mats Näslund.

Díky TOP kempům si mohli žáci zdokonalovat své dovednosti přímo v prostředí podniků. Například studenti oboru krejčí pracovali s exkluzivními materiály, přístroji či postupy, ke kterým se ve školách běžně nedostali. V rámci této aktivity se nadané budoucí krejčové potkaly přímo s Richardem Hronovským z prestižního pánského krejčovství ADAM STEINER v Praze.

Budoucí kuchaři ze SOU U Krbu se zase dočkali společného vaření s Radkem Kašpárkem v prostorách jeho michelinské restaurace Field v rámci prvního plánovaného gastronomického Top Kempu.

Výrazný mediální dosah měla v rámci projektu organizace 8 národních a mezinárodních dovednostní soutěží Sollertia v oborech kadeřník, kuchař, malíř, autolakýrník, elektrikář, truhlář, kovář a strojař. Soutěže byly unikátní svým konceptem, ve kterém soutěžili žáci nikoliv přímo mezi sebou, ale s vyzyvatelem – odborníkem z praxe, kterému se snažili v rámci splnění svého soutěžního úkolu co nejvíce přiblížit.

KA06: Program pro růst kvality praxí žáků pedagogických oborů v prostředí́ MŠ

Klíčovým výstupem této aktivity bylo vytvoření sjednocené metodiky praxí, která zpracováním sreeningu praxí žáků pedagogických oborů mapuje současnou podobu realizace praxí. Vznikl také seznam mateřských škol a dalších institucí poskytujících praxe studentům pedagogických oborů. Tento seznam je uveřejněn na portálu prazskeskoly.cz a díky aktivnímu zapojení až 50 subjektů ze strany MŠ a vzdělavatelů bude poskytovat aktuální a přehledné informace pro obě zainteresované strany.

Na zvyšování kvality vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřovali také realizované workshopy. Velký úspěch mělo například seznámení s metodikou Dobrý začátek nebo úvod do Hejného metody v předmatematické výchově.

KA07: Šablony V rámci projektu iKAP2-KPRS byly krajem pilotně administrovány i šablony pro střední školy. Celkem bylo ve spolupráci s 65 středními školami podpořeno výjezdem na zahraniční mobilitu 197 pedagogů a zrealizováno bylo 2 820 jednotek doučování, tandemové výuky, stáží u zaměstnavatelů, zapojení odborníka z praxe do výuky či činnosti koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele a kariérního poradce.

Více informací o jednotlivých aktivitách projektu naleznete zde.

Projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a rozpočtu hlavního města Prahy. Realizace projektu byla zahájena 1. 6. 2021 a ukončení projektu je plánováno na listopad 2023. Projekt je rozpočtován na celkovou částku CZK 199.394.668,92. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047.