Čeština‎English

Akademie múzických umění v Praze (AMU v Praze) / Academy of Performing Arts in Prague (AMU)

Sledovat
Sleduje: 7
X

Sledovat

E-mail: *

AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU)

Akademie múzických umění v Praze (AMU) je přední uměleckou vzdělávací institucí ve střední Evropě. Vysoká škola je rozdělena na tři samostatné fakulty, z nichž každá se specializuje na své umělecké obory: Divadelní (DAMU), Filmovou a televizní (FAMU) a Hudební a taneční (HAMU). Každá fakulta nabízí akreditované studijní programy v českém i anglickém jazyce a také krátkodobé individuální stáže, výměnné programy, specializované kurzy a možnosti studia v zahraničí.

Studenti zdokonalují své specifické schopnosti pod vedením aktivních profesionálů evropské kulturní a intelektuální scény, špičkových filmařů, divadelních dramaturgů a jevištních umělců, hudebních virtuózů a tanečních mistrů s důrazem na jedinečný individuální přístup. Nejvyšší úroveň uměleckého vzdělávání se odráží v častých prestižních oceněních dosažených na domácích i mezinárodních festivalech a akcích.

Všechny tři fakulty se nacházejí v samém srdci historického centra Prahy.

DIVADELNÍ FAKULTA (DAMU)

DAMU je moderní umělecká škola zaměřená na výchovu uměleckých osobností, které jsou schopny spojit znalost divadelních postupů a stylů s odvahou pustit se do tvůrčího experimentu. DAMU nabízí studium ve všech oborech divadelní tvorby: herectví, režie, dramaturgie, scénografie, teorie a kritika, divadelní produkce, autorská tvorba a dramatická výchova, a to jak v oblasti činoherního divadla, tak v oblasti divadla autorského a objektového.

www.damu.cz

FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA (FAMU)

FAMU je jednou z předních filmových škol v Evropě a kolébkou mnoha uznávaných českých filmařů. Filmy jejích studentů získávají každoročně desítky ocenění na filmových festivalech po celém světě. Studijní programy FAMU kombinují praktický i teoretický přístup, díky čemuž studenti získávají ucelený soubor dovedností a znalostí potřebných pro práci ve všech profesích filmu, televize, fotografie a nových médií.

www.famu.cz

HUDEBNÍ A TANEČNÍ FAKULTA (HAMU)

HAMU zkoumá hranice hudebních a tanečních zkušeností díky široké nabídce studijních programů v češtině i angličtině. Kampus se nachází v samém srdci historického centra Prahy a rozkládá se ve fascinujících budovách Lichtenštejnského a Hartigovského paláce, včetně několika hudebních sálů, scény pod širým nebem, klubové scény, výzkumného pracoviště a nahrávacího studia. Absolventi úspěšně vystupují jako sólisté na významných českých i světových pódiích a nacházejí uplatnění nejen jako samostatní profesionálové, ale i v orchestrech, divadlech a vzdělávacích institucích po celém světě.

www.hamu.cz

ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE (AMU)

The Academy of Performing Arts in Prague (AMU) is a leading educational art institution in Central Europe. The university is divided into three independent faculties, each specialised in its own artistic endeavour: theatre (DAMU), film and TV (FAMU) and music and dance (HAMU). Each faculty offers accredited study programmes in Czech and English as well as short-term individual internships, exchange programmes, specialized courses and opportunities to study abroad.

Students seek to refine their specific abilities under the tutelage of active professionals of Europe’s cultural and intellectual scene, top ranking filmmakers, theatre dramaturges and stage performers, musical virtuosos and master dancers with the emphasis on a uniquely individual approach. The highest standards of artistic education are reflected in the frequent prestigious awards achieved at domestic and international festivals and events.

All three faculties are located in the heart of Prague’s historical centre.

THEATRE FACULTY (DAMU)

DAMU is a modern art school focused on the education of artistic personalities who are able to combine knowledge of theatrical procedures and styles with the courage to venture for creative experiment. DAMU offers studies in all fields of theatre production: acting, directing, dramaturgy, scenography, theory and criticism, theatre production, authorial work and drama education, both in the field of dramatic theatre and in the field of devised and object theatre.

www.damu.cz/en

FILM AND TV SCHOOL (FAMU)

FAMU is one of the leading film schools in Europe and the cradle of many of the most acclaimed Czech filmmakers. Its students’ films are recognised with dozens of awards at film festivals around the world every year. FAMU’s study programmes combine both practical and theoretical approaches, thanks to which students acquire a comprehensive set of skills and knowledge needed to work in all professions of film, television, photography and new media.

www.famu.cz/en

MUSIC AND DANCE FACULTY (HAMU)

HAMU explores the boundaries of musical and dance experience with a wide range of study programmes both in Czech and English. The campus is located in the heart of Prague’s historical centre and spreads throughout the fascinating buildings of the Lichtenstein and Hartig Palaces including several music halls, an open-air stage, a club stage, a research facility and a recording studio. Graduates perform successfully as soloists on prominent Czech and world stages, and find employment not only as independent professionals but also in orchestras, theatres and educational institutions around the world.

www.hamu.cz/en

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Fakulty

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo školy

Malostranské náměstí 259/12, 118 00 Praha 1

Obecné kontakty

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Malostranské náměstí, Hlavní město Praha, 118 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 7
X

Sledovat

E-mail: *