Čeština‎English

Gymnázium Voděradská

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *

Gymnázium Voděradská je státní škola s dlouholetou tradicí. Naším hlavním cílem je poskytnout žákům kvalitní všeobecné vzdělání a připravit je ke studiu na VŠ. Naše úsilí a práce se projevuje i v pravidelně vysoké úspěšnosti našich absolventů při přijímání a studiu na VŠ.

Škola přijímá studenty do osmiletého (po ukončení 5. ročníku ZŠ), šestiletého (po ukončení 7. ročníku ZŠ) a čtyřletého (po ukončení 9. ročníku ZŠ) studia. Informace o přijímacích zkouškách naleznete v sekci Přijímačky.

Výuka probíhá podle osnov školního vzdělávacího programu osmiletého, šestiletého a čtyřletého gymnázia. Mnozí studenti přicházejí s nevyhraněnými zájmy a jejich profesionální orientace se profiluje až v průběhu studia. Tomu odpovídá i učební plán. První ročníky jsou všeobecně zaměřené a všichni studenti jednoho ročníku mají stejné předměty. Ve všech třídách s výjimkou primy se vyučuje dvěma cizím jazykům – vyučuje se povinně angličtina a dále nabízíme němčinu, španělštinu, francouzštinu nebo ruštinu. Všechny předměty jsou obsazeny kvalifikovanými středoškolskými profesory.

V posledních dvou ročnících čtyřletého, šestiletého i osmiletého studia mají žáci možnost částečně přizpůsobit obsah učiva svému zájmu a svým potřebám, a to formou výběru z řady volitelných předmětů – seminářů. Na těchto seminářích získávají nadstandardní znalosti a dovednosti ve zvoleném oboru, učí se pracovat s odbornou literaturou, diskutovat, formulovat a obhajovat své myšlenky. Součástí volitelných předmětů bývají často seminární prácnebo jiné samostatné projekty. Pro ilustraci uvádíme názvy některých volitelných předmětů, které si studenti posledního ročníku mohli vybrat: Semináře z matematiky, fyziky, chemie, biologie, Francouzská a Německá konverzace, Latina, Dějiny 20. století, Seminář z výpočetní techniky. Všechny volitelné předměty vyučují kvalitní aprobovaní pedagogové gymnázia nebo odborníci – externisté.

Zvláště nadaní studenti mají možnost se účastnit řady soutěží a projektů. Tradičně bohatou účast a dobrou úroveň mají na naší škole olympiády z matematiky, fyziky, chemie, biologie i dalších předmětů, naši studenti se pravidelně umisťují na předních místech i ve vyšších kolech. Podobné výsledky mají i různé literární a jazykové soutěže. Řada studentů vyniká i v sportovní a umělecké oblasti. Naše sportovní družstva se opakovaně umístila na předních místech ve středoškolských soutěžích (například chlapci ve florbale).

Skupina studentů je aktivně zapojena do celosvětového ekologického projektu Globe vyhlášeného americkým viceprezidentem Al Gorem. Ten se zabývá sledováním různých faktorů životního prostředí v blízkém i vzdálenějším okolí školy. Výsledky jsou pak zasílány do centra a publikovány spolu s řadou dalších informací na Internetu.

Škola organizuje řadu exkurzí, kurzů a zájezdů, které doplňují výuku. Mezi tradiční akce patří lyžařské a sportovní kurzy, literární, historické, geografické a biologické exkurze. Vedle toho se organizují poznávací a výměnné zájezdy i studijní pobyty v zahraničí (Velká Británie, Německo, Francie, Švýcarsko, Itálie, Rakousko a Dánsko). K důležitým akcím patří i návštěvy kulturních pořadů, divadelních představení, výstav a pravidelné koncerty školního sboru.  Velmi zdařilá jsou také školní divadelní vystoupení nacvičovaná v rámci semináře Kultura mluveného projevu. Kromě povinných lyžařských zájezdů může každý měřit své síly s ostatními či dosáhnout až na dno svých možností během tradičních sportovních a vodáckých kurzů nebo sportovních dnů školy.

Škola pořádá besedy s politiky, ekonomy, spisovateli nebo publicisty a přednášky známých vědců a odborníků.

V dobře vybavené a stále doplňované školní knihovně studenti naleznou literaturu rozšiřující jejich všeobecný rozhled a díla potřebná ke státní maturitě i pro povinnou školní četbu. Rozsáhlá kolekce cizojazyčné literatury je doplňována dary od přátel v zahraničí.

Studenti mohou všestranně rozvíjet své zájmy. Hudbymilovní studenti se scházejí ve školním pěveckém sboru, který pravidelně pořádá velikonoční a vánoční koncerty a dobročinná vystoupení. Zájemci o výtvarné umění pracují ve výtvarném kroužku a přispívají k výzdobě školy. Literární příspěvky mohou studenti  publikovat ve školním časopise KdyCoJak. Ve škole též funguje tenisový kroužek, který vede učitel gymnázia, dlouholetý závodní hráč a trenér 1. třídy tenisu.

V programu OPPA získalo v říjnu 2008 naše gymnázium grant ve výši 5,8 mil. Kč na podporu projektu OBZORY – Projekt rozvoje nadaných žáků a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Z tohoto grantu budeme moci uhradit zahraniční stáže studentů, specializované semináře na úrovni vysokoškolského studia vedené našimi pedagogy a pedagogy z vysokých škol a speciální doučování pro žáky se studijními problémy.

Dalším projektem naší školy, který je projekt LITERACY, který byl zpracován a podán v rámci čtvrté výzvy OPPA  v prioritní ose 3 – Modernizace počátečního vzdělávání. Je zaměřen na rozvoj přírodovědné, matematické a čtenářské gramotnosti žáků a na zvýšení jejich aktivity ve výuce. Jeho realizace byla zahájena 1. července 2012. Hlavními klíčovými aktivitami projektu jsou výuka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia a tvorba nebo zakoupení výukových pomůcek.

Spolupráce s vysokými školami

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

V roce 2015 získalo naše gymnázium statut Fakultní školy Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Fakultní škola MFF UK nese toto označení na základě kvality výuky, kvality pedagogů, studentů a absolventů.

Předmětem této dohody je vzájemná spolupráce Gymnázia Voděradská a Matematicko-fyzikální fakulty UK v oblasti vědecké, pedagogické a propagační činnosti. Formy spolupráce jsou určeny Statutem Fakultní školy Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze (http://www.mff.cuni.cz/verejnost/fs/prilohy/statut_FS_final.pdf).

V oblasti pedagogické činnosti nabízí Matematicko-fyzikální fakulta UK gymnáziu součinnost zejména při zajišťování besed, přednášek a exkurzí. Fakulta může pomáhat při realizaci pedagogických úkolů, a to např. poskytováním pomoci při SOČ, odborných seminářích, apod.

Vzájemnou spoluprací v oblasti vědecké činnosti se rozumí poskytování odborných konzultací ze strany Matematicko-fyzikální fakulty UK pro učitele a žáky Gymnázia Voděradská v oblastech matematiky, fyziky a informatiky. Fakulta rovněž nabízí součinnost při dlouhodobém procesu rozvoje talentovaných žáků gymnázia v oblasti matematiky, fyziky a informatiky.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Jsme také jednou ze dvou škol, které mají uzavřenou smlouvu o partnerství s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Díky tomu je našim studentům nabízena celá řada nadstandartních aktivit a příležitostí pro jejich další rozvoj a motivaci.

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo školy

Voděradská 2, 100 00, Praha 10

Obecné kontakty

Kontaktní osoby

Mgr. Jitka Fišerová
Ředitelka školy

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Voděradská, 2, Hlavní město Praha, 100 00, Česko.

Lidé

Mgr. Jitka Fišerová

Ředitelka školy

Napsat uživateli
Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *