Čeština‎English

Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *

Motto : „Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě…“

Filosofické zaměření výchovné práce naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti v přirozeném a podnětném prostředí, s využíváním metod podporujících učení hrou, v souladu zájmu a potřeb dítěte i pro děti talentované; přičemž nejdůležitějším předpokladem pro plynulé naplňování níže uvedených specificky vzdělácavích cílů naší mateřské školy je plně kvalifikovaný pedagogický personál. 

Naše cíle a záměry vychází z povinného Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, jsou specificky zaměřené na :

a) Esteticko – citové tvořivosti                                                     „Co je krásné“

Vycházíme ze zásadního předpokladu, že každé dítě je od přírody tvořivé a rádo zkouší nové věci, právě při vlastní seberealizaci zažívá kladné pocity sebeuspokojení. Rozvíjíme tak vlastní osobitost dítěte a v neposlední řadě i jeho fantazii, dáváme tak dítěti velikou možnost bohatě prožitého dětství s kladnými pocity. Právě tak se daří vytvářet dobrý základ pro spokojený život, do kterého vlastně děti připravujeme.

b) Rozvíjení osobnosti dítěte s komunikativními dovednostmi

                                                               „Povídejme si o tom, hrajeme si na to“

Domníváme se, že v dnešní době, kdy na děti působí mnoho cizích řečí v okolí, je potřeba dbát na vytvoření základu jednoho mateřského jazyka se vším všudy (slovní zásoba, obsahová stránka, výslovnost, kultura naší společnosti, povědomí češství a hrdosti k národu). V neposlední řadě je řeč nástrojem myšlení, rozvoj intelektu je tedy důležitým prostředkem k dosahování kompetencí každého jednotlivce.

c) Neformální spolupráci s rodinou                             „I ty maminko, tatínku“

Uvědomujeme si, že rodina je nejdůležitější, nechceme a nemůžeme ji nahradit. Bez vzájemné spolupráce a jednotného působení na dítě se nemůže podařit dosahovat nejlepších výsledků při práci s dětmi. Sami rodiče jsou nám mnohdy rádci, naopak i my můžeme mnohdy poradit jim, vždy je vše v zájmu dítěte. Jedině tak se nám může společně podařit dát dítěti dobrý základ pro osobitý život v naší společnosti.

d) Radost ze zdravého pohybu (a všeho, co k němu patří…)

                                                                                         „Zacvičme si pospolu“

Jsme přesvědčeni, že právě cesta ke zdravému životnímu stylu je v budoucnosti velice důležitá, svět nutně potřebuje jedince smýšlející s ohledem na další budoucnost, tzv.ekologicky. U dětí začínáme zcela konkrétně, abstraktní informace se míjí účinkem. Zaměřujeme se na pohyb dítěte jak přirozený, tak i zdravotní, chceme dětem přibližovat praktickými prožitky zásady ochrany okolní přírody. Využíváme naši nově zrekonstruovanou tělocvičnu, dále zahradu a okolní zahrady a parky.

 

Naše cíle a záměry :

– směřují k utváření pozitivních vztahů dítěte k sobě, druhým, přírodě, věcem

–  podporují vytváření vlastních projevů tvořivosti u dítěte (kreslení, malování, mimické projevy, mluvení, pohyby přirozené, taneční – lidové hry, tance, stavění z kostek, využívání různých hraček, her atd.)

– směřují k rozvíjení tvořivosti bez zábran – ta vede k sebeúctě (osobní integrita, smysl pro hodnoty, cítění) a podpoře sebedůvěry (vlastní já, hodnota osobnosti dítěte), zvyšuje sebevědomí, vede ke schopnostem komunikace (kontakt s lidmi, uvědomovat si city ostatních a na ně reagovat, vyjadřovat své city i negativní přijatelným způsobem, požádat o všechno, co potřebuji, vysvětlit ostatním apod.)

– směřují k podporování estetických prožitků u dětí všemi smysly (vnímání zrakem, sluchem, hmatem, chutí nebo čichem), které rozvíjí vnímavost, citlivost, přizpůsobivost, aktivitu ke společnosti,  k tělesnému rozvoji, zdraví,  přírodě atd.

– směřují k podporování při hře a tvořivé činnosti dítěte, aby měly možnost vyzkoušet nové postupy, rozšířit různými doplňky, materiálem své záměry, experimentovat apod. Důležitý je volný přístup k různému materiálu, dětské námětové koutky aj.

– směřují ke spolupráci s rodiči při výchově tvořivých schopností u dětí, které napomáhají k výchově mnohostrannosti, flexibilitě, přizpůsobivosti, rozhodování a ve spolupráci materiálního zajištění při této výchově

 

Přístupy, formy a metody práce s dětmi :

Ve výchovně vzdělávacím procesu jsou nám blízké principy „Hejného metody“, naší snahou je implementovat prvky do každodenních činností během dne, zejména :
– vycházíme z vlastních zážitků a zkušeností dětí
– podporujeme samostatného uvažování dětí, podstatná je přirozená chuť dětí poznávat
– bezpodmínečnou nutností je aktivita dětí (ne jen pedagoga)
– pedagog je spíše průvodce a moderátor diskuzí
– práce s chybou vnímáme jako cenný prostředek k aktivaci myšlení
– propojujeme jednotlivá témata a přemýšlíme v souvislostech

 

Plnohodnotné působení na děti s ohledem na všechny povinné vzdělávací cíle (rámcové i dílčí), výstupy formulované jako klíčové kompetence a dílčí výstupy v jednotlivých oblastech je velice ovlivněno vzájemným vztahem učitelky a dítěte. Má to být vztah důvěry, dítě  se nesmí učitelky bát, ani jí projevovat přemrštěnou úctu. Učitelka by měla být dítěti kamarádem i autoritou.

Při práci s dětmi využíváme v prvé řadě metody práce zaměřené na prožitky, činnosti kooperativní, tří fázové  a integrované učení. Za účelem vzdělávání dětí vytváříme záměrné modelové situace, také ale vycházíme ze situačně orientovaného plánování.

Nejdůležitější je pro děti hra, musí být hlavní náplní denního programu, je každému dítěti potřebou, je významným činitelem jeho rozvíjení, jeho seberealizace, sebevzdělávání a sebeutváření. Přináší uvolnění, vyrovnává důsledky organizovanosti. Je to nejpřirozenější činnost dítěte, při které plnohodnotně prožívá, tedy se také nejlépe a trvale učí. Je nadmíru zřejmé, že kvalitně rozvíjená a podněcovaná hra by měla být pilířem celodenních činností dítěte, při které se vzdělává a učí přirozenou formou.

Doplňující jsou společné řízené činnosti, které zařazujeme pouze v případě, že charakter navozených činností vyžaduje vzájemnou spolupráci celé skupiny, vychází ze společného prožitku, nebo je vhodné společné soustředění (např. četba z knihy, shlédnutí divadelního představení, zpívání s kapelou „Drnkota…). Máme neustále na paměti duševní hygienu dítěte.

 

Co dodat na závěr……..

Prioritou naší mateřské školy je každodenní kvalitní výchovně vzdělávací činnost všech dětí, tzv. kroužky nenabízíme (pedagogický personál je plně kvalifikován, maximálně využíváme možností dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – cíleně volené k zaměření naší školy).

Vše, co s dětmi děláme je v rámci výchovně vzdělávací činnosti během celého dne (se všemi bez výjimky).

Využíváme keramickou pec ke tvoření – pracujeme s keramickou hlínou a barvičkami k tomu určenými, každá třída v průběhu celého roku, výtvory nabízíme na „Jarmarku“ .

Pravidelně se střídáme v dopoledních hodinách na cvičení ve vybavené tělocvičně, děti pohyb velice potřebují, chtějí, poskytovat dostatečný prostor je naší samozřejmou prioritou.

Muzicírování s kapelou „Drnkotou“ probíhá společně v prostorách tělocvičny, či na zahradě naší školy podle chuti a potřeby .

Starší děti seznamujeme s hrou na „čtyřkomorové harmoničky“, která probíhá podle možností kdykoliv během celého dne (podle individuálních potřeb celé  třídy i dětí).

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo

Vozová 5, 130 00, Praha 3

Obecné kontakty

Kontaktní osoby

Ivana Machálková
Ředitelka

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Vozová, 5, Hlavní město Praha, 120 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *