Čeština‎English

Mateřská škola, Praha 5 – Barrandov, Lohniského 830

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *

Mateřská škola nabízí moderní podmínky, metody vzdělávání a kvalifikovaný kolektiv. Pružně reaguje na změny zvenčí a sleduje další vývoj vnějších podmínek. Dlouhodobým trendem MŠ je multikulturní a globální vzdělávání, což koresponduje se specializací MŠ na rozvoj českého jazyka. Aktuálně mateřská škola nabízí rejstříkovou kapacitu 112 míst. Výchovně vzdělávací proces se uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu „Povídej, já poslouchám“. Děti se vzdělávají ve čtyřech třídách a jsou rozdělené podle věku. Tento systém umožňuje specializaci pedagogů na konkrétní věkovou kategorii. V každé třídě paní učitelky vytváří Třídní vzdělávací plán, ve kterém ročně obměňují nabídku činností a přizpůsobují ji konkrétní skupině dětí ve školním roce. Zohledňují děti integrované, děti cizince, děti s OMJ i děti nadané. V každé třídě působí asistent pedagoga nebo dvojjazyčný asistent. Mateřská škola se chce i nadále profilovat v oblasti rozvoje jazykové výchovy a multikulturního vzdělávání, protože čím dál častěji se k nám hlásí děti cizinci nebo děti s odlišným mateřským jazykem. Cílem mateřské školy je nabídnout všem dětem ty nejlepší podmínky a příležitosti k přípravě a později k nástupu do základní školy.

Budova mateřské školy je nově zateplená, vybavená solárními panely a rekuperací. Všechny třídy jsou vybaveny novým nábytkem a podlahovými krytinami. Na zahradě MŠ děti využívají moderní terasy s příjemným povrchem. V příštím školním roce bychom se chtěli zaměřit na nové herní prvky a vytvořit nový koncept celé zahrady. Do budoucna plánujeme vytvořit venkovní polytechnickou učebnu, která by zároveň vytvářela stín v letních měsících.

Vnitřní uspořádání školy je vyhovující. Na každém podlaží se nacházejí dvě třídy, propojené spojovací chodbou. Jednotlivé třídy jsou děleny do třech prostorů – jídelny, herny a ložnice. Ke každé třídě přísluší šatna, sklad pomůcek, sklad lůžkovin, kuchyňka a soc. zařízení. Všechny třídy jsou barevně vymalované, vybavené novými koberci a nábytkem. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku.

Profilací MŠ je zaměření na jazykovou výchovu.

Stávající profilace školy nebyla zvolena nahodile, ale na základě praxe, zkušeností celého kolektivu a zájmu rodičů. Dobrá znalost mateřského jazyka a správná výslovnost bez logopedických vad je potřeba při dalším vzdělávání, ale i při uplatnění v pracovním procesu a v životě.

O co usilujeme:

  • denně zařazujeme jazykové chvilky, pracujeme podle plánu jazykové výchovy
  • mateřská škola má vlastního logopeda
  • průběžně doplňujeme didaktické pomůcky k jazykové výchově

Zaměření

Naše mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu

„Povídej, já naslouchám …“,

který je k nahlédnutí ve třídách. Tento program je dále rozpracovaný ve třídních vzdělávacích plánech do integrovaných bloků, které vycházejí z pěti vzdělávacích oblastí RVPPV. Tématické celky na sebe navazují a jejich obsah vychází ze života dětí v rodině, mateřské škole, sezónních činností a událostí v průběhu roku. Program je dostatečně pružný a není problém jej přizpůsobit nově vzniklým situacím a nepředvídaných událostem.

Školní vzdělávací program pravidelně aktualizujeme. Podle skladby dětí ve třídě, měníme nabídku činností v Třídních vzdělávacích programech a přizpůsobujeme ji skladbě dětí ve třídě. Jejich věku i schopnostem. Nově jsme se více zaměřili na polytechnickou výchovu a matematickou pregramotnost. Vzhledem k zaměření mateřské školy na český jazyk máme zpracovaný plán jazykové výchovy, který pravidelně vyhodnocujeme. Děti s OMJ jsou navíc podpořeny bezplatnou výukou českého jazyka a jejich rodinám pomáhá dvojjazyčný asistent.

Chceme, aby děti odcházející do základní školy byly co nejlépe připraveny. Dle zpětné vazby od rodičů i paní učitelek ze ZŠ, obě předškolní třídy děti kvalitně připravují. Naše mateřská škola je právě kvůli rozdělení dětí do tříd podle věku a zaměření na český jazyk často rodiči vyhledávána a lékaři logopedy doporučována.

Všem dětem nabízíme rovné příležitosti ke vzdělávání. Vzděláváme i děti s podpůrnými opatřeními. Práce ve třídě, kde jsou inkludované děti s podporou je velmi náročná. Na pomoc učitelce je vždy přítomný asistent pedagoga.

O pokrocích dětí jsou rodiče informování denně při příchodu nebo odchodu dětí z MŠ. Učitelky jsou k rodičům otevřené a pokud mají rodiče zájem, jsou ochotné se s rodiči sejít a společně plánovat další spolupráci. Chceme na děti působit jednotně a rodiče bereme jako naše partnery.

Profil absolventa naší mateřské školy

Absolvent naší mateřské školy je jedinečnou samostatnou osobností, schopnou rozhodovat, přemýšlet a vážit si sám sebe, stejně jako druhých. V rámci svých možností bude připraven do dalších životních etap a vytvoří si základy pro celoživotní učení.

Dobrá znalost mateřského jazyka a správná výslovnost bez logopedických vad je výhodou při dalším vzdělávání, ale i při uplatnění v pracovním procesu a v běžném životě

Základní informace

Stanovený počet dětí: 112 dětí

Počet tříd: 4 třídy, kde jsou děti rozdělené podle věku, kontakt s dětmi z jiných tříd je dostatečně umožněn při ranním scházení, pobytu na zahradě a odpoledne.

Provozní doba: pondělí – pátek, 6:30 – 17:00

Úplata za předškolní vzdělávání – školné

Výše školného ve školním roce 2021/2022 vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a vyhlášky č. 14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., je stanoveno dle výpočtu z neinvestičních dotací v roce 2018. Školné pro rok 2019/2020 činí 1 100 Kč pro všechny děti v celodenním provozu mateřské školy. Vzdělávání v posledním ročníku MŠ a pro děti s odkladem školní docházky se poskytuje bezplatně.

Rodiče jsou povinni včas hradit stravné i školné. Opakované neuhrazení školného či stravného je považováno za hrubé porušení Školního řádu a dítěti může být ukončena docházka do MŠ.

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo

Lohniského 830, 152 00, Praha 5

Kontaktní osoby

Markéta Polláková
Ředitelka

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Lohniského, 830, Hlavní město Praha, 152 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *