Čeština‎English

Mateřská škola, Starodubečská 506, Praha 10-Dubeč

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *
Mateřská škola v Praze Dubči je osmitřídní. Hlavní budova mateřské školy má sedm tříd a detašované pracoviště má jednu třídu. Obě budovy jsou umístěny ve velmi pěkném prostředí uprostřed městské části. Součástí mateřské školy Dubečje školní jídelna. Budova MŠ je přízemní rozdělena do sedmi pavilonů. Okolo mateřské školy je rozlehlá a nově zrekonstuovaná  zahrada s dopravním hřištěm, s dostatkem nových dřevěných prvků pro aktivní pohyb dětí (prolézačky, skluzavky, šplhací stěna, znokohra,pískoviště, mlhoviště)  U každého pavilonu je nová barevná terasa, kterou děti využívají při dopoledních i odpoledních činnostech podle počasí během celého roku. Detašovaná třída má prostornou svoji zahradu s hracími provky pro děti. Všechny prostory MŠ (určené pro děti) vyhovují dětským potřebám, vybavení tříd je funkční a na dobré úrovni. Provoz mateřské školy je od 6,45hodin do 17,15 hodin, počet dětí ve třídách je  do 26 dětí. Tyto počty jsou velmi vysoké vzhledem nárůstu obyvatel v městské části a v současné době je velký zájem o umístění dětí do našeho zařízení.

Vize školy

Zdravé prostředí s radostnou atmosférou, tolerancí, pohodou, klidem, citovým zázemím. Tvůrčí a přátelské prostředí mateřské školy s určitými pravidly. Radost, úsměv a pohoda z každodenního pobytu v mateřské škole. Společná cesta, která směřuje k vytyčenému cíli – tj. všestranně rozvinuté, samostatné, tvořivé, zdravě sebevědomé, ctižádostivé a přiměřeně věku vyvíjející se dítě. Učitelka MŠ – klidná a usměvavá kamarádka dětí s velice blízkým citovým vztahem ke každému jedinci. Je připravena kdykoli pomoci, je tvořivá a nápaditá. Děti, které získávají zkušenosti, dovednosti a prožitky bohatými a rozmanitými činnostmi. Tvořivost ve všech oblastech a prolínání oblastí (každodenní možnost – slovo, kresba, malba, zpěv, tanec, pohyb, práce, zábava). Cíl „společného snažení“ dítě připravené na další cestu (ZŠ) – zdravé, všestranně rozvinuté, tvořivé, samostatné, zdravě sebevědomé a ctižádostivé, zvídavé,v určitých situacích odpovědné samo za sebe, bez logopedických vad, se širokou slovní zásobou, se snahou podílet se na spolurozhodování

Program Začít spolu

Cíle a principy

Projekt se snaží, aby si děti samy  budovaly  základy pro postoje, znalosti a dovednosti důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s nároky a problémy současnosti i budoucnosti.
Připravuje děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem.
Vyzvedává, oceňuje a podporuje vývoj charakterových vlastností a rysů osobnosti, které budou moci uplatnit i v životě – odpovědnost, rozhodnost, cílevědomost.
Podporuje zdravý, harmonický, psychický i tělesný vývoj dítěte, jež je i cílem Školního vzdělávacího programu pro předškolní výchovu.
Děti jsou vnímány jako individuální osobnosti, účastnící se procesu výchovy a vzdělávání, jako aktivní subjekty.
Pedagogové využívají silných stránek dítěte pro motivaci a efektivní učení. Posilují slabé stránky dítěte k tomu, co dítě ještě nezná a nezvládá.
V konkrétní rovině to znamená, že u dětí jsou podporovány následující schopnosti:
přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnávat
kriticky myslet a umět si vybírat, nést za svou volbu odpovědnost
rozpoznávat problémy a řešit je
být tvůrčí, mít představivost
sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství

Hlavní principy

Prostředí třídy
Prostor třídy je uspořádán tak, aby vznikla tzv. 
centra aktivity. Svou velikostí, umístěním a vybavením stimulují děti ke hře, činnostem a práci.
Děti mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností.
Mají možnost uplatnit svou vlastní tvořivost a samostatně tak dojít k vlastnímu poznání, všemi smysly.
Děti si mohou vybrat činnost, kterou zvládnou, materiál a pomůcky.
Zároveň jsou vedeny k rozhodnosti, vytrvalosti a zodpovědnosti – setrváním v dané činnosti, dokončení práce a samostatným úklidem pomůcek.
Děti řeší možné, vzniklé konflikty samostatně. Pedagog pouze přihlíží a na požádání dětí poradí jak konflikt řešit.

Individuální přístup ke každému dítěti
V programu Začít spolu je individuální přístup realizován dvěma základními prostředky:

pozorováním
tematickým (projektovým) plánováním
 (vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí)
Pozorování a plánování pak vytvářejí předpoklad k tomu, aby se individuální přístup projevil ve všech oblastech života třídy – v jejím uspořádání, vzhledu, v denním rozvrhu činností dětí, v nabídce materiálů, v přístupu k dětem a komunikaci s nimi, v hodnocení výsledků, ve spolupráci s rodinou.
Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti.
Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru.
Denní řád  je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby.

Integrované učení hrou
Podstata integrovaného učení spočívá v tom, abychom spolu s dětmi ve školce vytvořili prostředí, kdy při jedné přirozené činnosti či hře, může dítě rozvíjet všechny své schopnosti, dovednosti a znalosti.
Cílem pak je, abychom umožnili dětem poznávat, že všechny jevy a věci jsou navzájem propojeny a tvoří jeden celek.
Obsah vzdělávání není rozdělen na jednotlivé výchovné složky s vědomím, že 
předškolní vzdělávání zasahuje vždy celou osobnost dítěte v jeho rozvoji.

Aktivní účast rodiny
Program Začít spolu vychází z předpokladu, že při výchově dítěte má rodina 
primární a nezastupitelnou roli.
Proto je důležité nabídnout rodinám dětí 
možnost spoluúčasti při výchově v MŠ a také je při ní povzbuzovat – přičemž podstatná část kontaktů mezi školkou  a rodinou bude neformálního charakteru.
Spoluúčast rodičů v programu může probíhat mnoha způsoby. Jsou jimi například: zapojení rodičů ve třídě, porady učitele s rodiči, pomoc při akcích pro děti (zahradní slavnost, karneval, výlet, sportovní den…).
Celý program Začít spolu je koncipován na základě vzájemné tolerance, děti jsou vedeny ke zdravému životnímu stylu, odolnosti vůči stresům a zdraví škodlivým vlivům, které mohou vést ke zneužívání a závislosti na návykové látky.

Popis a formy vzdělávání
Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.
Specifickou formou představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení.
Specifickou formou představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení.
Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně.
Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení.
Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.
Ve vzdělávání mimořádně nadaných, talentovaných dětí nabízíme další aktivity formou zájmových kroužků.
Individuálních vzdělávacích plánů využíváme také k rozvoji dětí s odkladem školní docházky.
Učitelky s dětmi pracují podle tematických plánů.
Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání a denně se věnujeme též prevenci vadné výslovnosti – zařazováním jazykových chvilek, rozvíjením komunikativních dovedností dětí.
Z pedagogického hlediska jde o program pedocentrický – zaměřený na dítě a na vytvoření prostředí, které by pro něj bylo přirozené (tzv. neohrožující).
Formy učení jsou založené na interaktivním procesu učitel – dítě, dítě – dítě, na prožitkovém a kooperativním učení s využitím všech dostupných pomůcek, které jsou k dispozici dětem tak, aby byly co nejméně závislé na pomoci dospělých.
K tomuto učení je také přizpůsobeno prostředí jednotlivých tříd, které je motivující a zároveň respektující psychohygienické požadavky na osobnost dítěte (tzv. neohrožující prostředí).

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo

Starodubečská 506, 107 00, Praha 10

Obecné kontakty

Kontaktní osoby

Bc. Lenka Šmerdová
Ředitelka

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Starodubečská, 506, Hlavní město Praha, 107 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *