Čeština‎English

Pedagogická fakulta (PedF UK)

Sledovat
Sleduje: 1
X

Sledovat

E-mail: *

Poslání Pedagogické fakulty UK

 

Pedagogická fakulta je jednou ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy. Jejím úkolem je příprava učitelů pro všechny typy a stupně škol, příprava odborníků a vědeckých pracovníků v pedagogice, edukativní psychologii a didaktice resp. didaktikách různých oborů. Pedagogická fakulta realizuje přípravu učitelů jak v pregraduálním studiu (bakalářské a magisterské studijní programy), tak v programech celoživotního vzdělávání (další profesní a zájmové vzdělávání učitelů, univerzita třetího věku). Poskytuje tedy jak budoucím, tak i stávajícím učitelům specializované odborné vzdělání na vysoké úrovni, a to včetně programů doktorských. I když se přípravou učitelů v rámci UK zabývá dalších pět fakult, je postavení Pedagogické fakulty zaměřením na tuto problematiku v její plné šíři jedinečné.

 

  • Bakalářské studium (3 roky)

 

prezenčním bakalářském studiu připravuje PedF učitele pro mateřské školy, odborníky ve speciální pedagogice a psychologii, odborníky v oborech se zaměřením na vzdělávání (kromě fyziky a zeměpisu). Bakalářské studium v kombinované formě se zaměřuje na přípravu pedagogických pracovníků ve výchovných zařízeních, odborníků ve speciální pedagogice a výuku managementu pro řídící pracovníky ve školství. Bakalářský stupeň studia není určen k získání učitelské kvalifikace.

 

  • Navazující magisterské studium učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro druhý stupeň základní školy a pro školy střední (2 roky)

 

Během navazujícího magisterského studia získává student rozsáhlé vědomosti a dovednosti v odborných základech obou aprobačních předmětů. Současně jsou rozvíjeny jeho kompetence pedagogicko-psychologické a oborově-didaktické. Systém povinných a povinně volitelných kurzů oborových didaktik je volen tak, aby umožnil organické propojení s pedagogicko-psychologickými disciplínami na straně jedné a s pedagogickou praxí na straně druhé. Absolvent navazujícího magisterského studia je plně kvalifikován jako učitel všeobecně vzdělávacích předmětů na základní a střední škole.

 

  • Magisterské nedělené studium (5 let)

 

V řádném prezenčním i kombinovaném neděleném magisterském studiu připravuje učitele pro 1. stupeň ZŠ.

 

  • Doktorské studium (4 roky)

 

Tato forma studijního programu je určena zájemcům, kteří řádně ukončili magisterský studijní program a ve své dosavadní činnosti projevili hlubší zájem o problematiku výchovy a vzdělávání ve zvoleném oboru. Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje a v umělecko-pedagogických oborech na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění. Standardní doba je 4 roky a uskutečňuje se formou prezenční nebo formou kombinovanou. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele a ukončuje se státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění.  Absolventům doktorského studia na PedF UK se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem).

 

Profil abolventů jednotlivých studijních oborů

 

Pro zahraniční studenty-samoplátce nabízí Pedagogická fakulta ve vybraných studijních programech možnost studia v anglickém jazyce. V oblasti spolupráce na podporu mobility je PedF zapojena do mezinárodního programu Erasmus Mundus

Pedagogická fakulta je nejen pedagogické, ale i vědecké pracoviště. Pracovníci fakulty jsou nositeli nebo spoluřešiteli více než stovky grantů domácích i mezinárodních agentur.

 

Rozsáhlá je vydavatelská činnost fakulty. Kromě sborníků, skript a příležitostných tisků je vydavatelem řady celostátních časopisů, např. Alma Mater, Hudební výchova, Pedagogika, Speciální pedagogika, Orbis Scolae, Výtvarná výchova a další. Periodika PedF UK.

 

Z výsledků šetření Akreditační komise vyplývá, že Pedagogická fakulta UK zaujímá mezi devíti pedagogickými fakultami v ČR ve všech směrech přední místo. Zejména to platí pro oblast vědecké činnosti, publikačních a edičních aktivit, habilitačních a profesorských jmenovacích práv i práv realizace přípravy učitelů pro gymnázia.

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Vysoká škola

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Magdalény Rettigové, 4, Hlavní město Praha, 110 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 1
X

Sledovat

E-mail: *