Čeština‎English

Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara, Hollarovo náměstí 2

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *

Střední umělecká škola Václava Hollara a Vyšší odborná škola Václava Hollara

Přítelkyně malířka mi jednoho večera vyprávěla, že byla vždycky ve škole nešťastná, a teprve když přišla na Hollarku, zažila hned první den osvobozující pocit: Tady jsem mezi svými, tady jsem doma.

Její zážitek je už skoro půl století starý, ale z rychlého rozhovoru s dnešními studenty vyplývá, že podobný zážitek potkal i některé z nich. Jaký je to tedy duch, který vane Hollarkou, a jak se mění a kde se vlastně vzal?

Složitá historie školy má dva důležité milníky: založení Státní odborné školy grafické v roce 1920 a její rozdělení v roce 1949 na dvě, a to na dnešní Vyšší odbornou školu grafickou a na Střední průmyslovou školu grafickou Praha. Z poslední jmenované po dalších peripetiích vznikla „Hollarka“.

Na původní škole sídlící v Opletalově ulici působila řada osobností; ve dvacátých letech zde na příklad učil figurální kreslení malíř Rudolf Kremlička, vynikající portrétista a modernista, který po zkušenostech v Paříži vytvořil pod vlivem vitalismu a fauvismu osobitou stylizaci. Druhým učitelem „figury“ byl téměř po dobu dvaceti let grafik a ilustrátor Jan Konůpek, známý především potemnělým symbolistickým vizionářstvím a secesní estetikou.

Podstatná změna k dobrému přišla po krátké krizi v roce 1932, kdy byl vedením školy pověřen Ladislav Sutnar, osobnost světového užitého umění a grafického designu, uměleckého školství a pop artu. Když v roce 1939 dostal pracovní příležitost ve Spojených státech, uplatnil se v tvorbě firemního vizuálního stylu pro firmy Sweet’s Catalogue Service, Addo-X Business Machines, Knol a přednášel na Pratt Institute v New Yorku. Za jeho působení se škola rozrostla, modernizovala, měla jasnou koncepci, skvělý učitelský sbor a získala mezinárodní prestiž. Nově zřízený kurz reklamní fotografie vedl avantgardní fotograf Jaromír Funke. Asistentem byl Josef Ehm, jehož fotografie vycházely z poetiky nové věcnosti. Ve škole se vydávaly tiskové soubory, výpravné publikace a cenné soukromé tisky. Škola se účastnila řady mezinárodních výstav, například milánského Trienále v roce 1936, Mezinárodní výstavy umění a techniky v Paříži roku 1937, výstav konaných v Barceloně, Ženevě, Stockholmu a Amsterodamu. V roce 1938 organizoval Sutnar expozici pro Světový veletrh v New Yorku, který se konal v letech 1939 až 1940. Za tím účelem ve škole zřídil kancelář pro přípravu československého pavilonu.

Druhá světová válka znamenala pro školu těžké období. V roce 1944 byla škola zavřena a studenti nasazeni na práce pro Říši. Někteří z nich spolupracovali se Státním ústavem fotoměřičským Praha na dokumentaci památek.

Po válce se znovu otevřela Státní odborná škola grafická. V nové situaci se hledaly i nové cesty vzdělávání. Výsledkem bylo roku 1949 rozdělení školy na Průmyslovou školu grafickou, která přesídlila do budovy v dnešní Hellichově ulici, a na Vyšší školu uměleckého průmyslu, jež setrvala v prostorách školy v Křižovnické ulici č. 7. Nové požadavky školství nastolily otázku, zda nevytvořit samostatnou školu, jež by se zaměřila na přípravu obzvláště výtvarně nadaných žáků z celé republiky. Dne 1. září 1954 byla proto Vyšší škola uměleckého průmyslu v Křižovnické ulici transformována a jedna její část převedena pod ministerstvo kultury. Z ní nově vznikla čtyřletá střední škola s maturitou s názvem Výtvarná škola, která se přestěhovala do budovy na Královských Vinohradech, dříve patřící již zrušené keramické škole. Přešel sem i učitelský sbor, správní a techničtí zaměstnanci.

V letech 1957 až 1962 zastával funkci ředitele školy výtvarník a divadelník Emanuel Famíra. Za jeho působení došlo k přestavbě půdních prostor v ateliéry a ke zbourání jihovýchodního křídla budovy. Změny se také dotkly vlastní koncepce nabízených vzdělávacích oborů: byly zrušena přípravka na vysokoškolské studium a na počátku šedesátých let bylo otevřeno studium při zaměstnání. Modifikaci se navyhnul ani název školy, která od roku 1961 nesla název Střední odborná škola výtvarná.

V následujících letech se škola soustředila na výuku propagačního výtvarnictví, vychovala řadu známých osobností a i v omezených možnostech socialistického státu a reálného socialismu se podílela na šíření svého věhlasu.

S listopadem 1989 se otevřela nová etapa i pro Výtvarnou školu; v roce 1990 došlo k přejmenování školy na Výtvarná škola Václava Hollara, respektive Hollarka, jak ji lidé nazývali dle náměstí, na němž se nalézá. Kromě do čtyř let rozvrženého a na propagaci se vyučuje i na třech pomaturitních oborech se specializacemi na design spotřebního zboží, knižní grafiku a propagační a reklamní tvorbu. V roce 1999 byl otevřen nový maturitní obor Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu.

Vycházejíce z potřeby využít nové technologie a ze spolupráce s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy iniciovali nynější ředitel školy ak. mal. Bohumír Gemrot a Mgr. Libuše Gemrotová Prudíková založení Vyšší odborné školy s progresivním oborem Interaktivní grafika. Došlo k tomu v roce 2004 a o dva roky později dostala škola dnešní náze Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara. Ve školním roce 2007/2008 byl vzdělávací program Vyšší odborné školy rozšířen o obor Kresba a ilustrace v médiích.

Shrneme-li výše zmíněné obory nabízené vzdělávacím programem školy v současnosti, pak čtyřleté maturitní studium zahrnuje obory dva: Grafický design Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu;stejný počet oborů, završeých absolutoriem, nabízí také Vyšší odborná škola, a to Interaktivní grafiku a Kresbu a ilustraci v médiích.

Tradičním předmětem středoškolské výuky je Grafický design. Od prvního ročníku najdeme studenty nejen ve výuce teoretických předmětů a na výtvarné přípravě, ale také u stojanů v kreslírnách při figurální kresbě podle živého modelu. První zkušenosti získávají v modelovně, jinde se zase učí základům konstrukce písma nebo se zabývají plastickou anatomií. Od druhého ročníku začínají trávit více času v počítačových učebnách. Od ročníku třetího pracují také v dílnách v suterénu: v sádrovně se učí dělat formy a odlévat, v hlubotiskové a litografické dílně pracují s klasickými grafickými technikami. K nim přibude ve čtvrtém ročníku sítotisk. V předmětu Tvarování propagačních materiálů se naučí nejen vázat knihy a zhotovit jejich maketu, ale i vytvořit trojrozměrné modely z papíru nebo skládačky typu japonských origami. V posledních letech se také čím dál výrazněji prosazuje ateliér fotografie.

Obor Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu je vyučován od roku 1999. Přestože směruje studenty především k plastické tvorbě, naopomíjí rozvíjet jejich talent i v jiných uměleckých dovednostech: žáci kreslí „figuru“, osvojují si plastickou anatomii, fotografují, vytváří papírové modely a zdolávají základy počítačové grafiky a písma. Jak postupují do vyšších ročníků, stále intenzivněji se pohybují v keramické dílně, učí se keramiku stavět, točit na kruhu i lít do formy. Mají možnost míchat glazury, nanášet je štětcem nebo stříkat, pracují s engobami, vypalují v keramické peci.

Na závěr studia čeká studenty maturita, sestávající ze státní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a z jazyka anglického či německého  češtiny a ze tří profilových zkoušek, tj. z hlavního předmětu (Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu nebo Grafický design), z dějin výtvarné kultury a z technologie.

Obor Interaktivní grafika Vyšší odborné školy zaměřuje studium na výuku 2D a 3D animace, na výuku vytváření internetových stránek a e-learningových programů. S výjimkou jazyka a dějin umění jsou všechny vyučované předměty odborné; studenti opět hodně kreslí, modelujeí a využívají multimediální možnosti. Tento obor měl od začátku štěstí. Díky spolupráci s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy učí technické předměty skvělí odborníci a studenti mají možnost získat praktické vědomosti a dovednosti na univerzitní půdě. Dalším benefitem je promítání animovaných prací studentů na večeru Hollarky v kinu Aero, na takzvaném Gryfestu, jenž je uzavřen předáním ceny (sošky líhnoucího se gryfa) autorovi vítězného filmu. Vybrané filmy se potom úspěšně účastní Anifilmu v Třeboni a dalších soutěží.

Druhým oborem jeVyšší odborné školy – a současně nejmladším oborem Hollarky – je Kresba a ilustrace v médiích. Proces jeho profilování byl veden snahou navázat nejen na tradici školy, na rozvíjení řemeslné a kresebné zkušenosti, ale zároveň na tradici široce pojatého oboru. Základním předmětem je kresba ve všech svých podobách, dále ovládání 2D programů, figurální kreslení, počítačová grafika, písmo a typografie, grafické techniky, kresba-ilustrace, fotografie a další.

Výstavy, performance, instalace, akce a hlavně vernisáže v horních patrech školy, v Galerii U Zlatého Kohouta na Starém Městě nebo v České spořitelně na Vinohradské ulici jsou vítanou příležitostí neformálního setkání studentů, absolventů, pozvaných a hostů.

Dnešní studenti si na škole váží nejen toho, že mohou svobodně rozvíjet své vlastní myšlenky, že mohou ve své tvorbě uplatnit svou fantazii a své nápady, ale také individuálního přístupu, jehož se jim nejen ve výtvarných, nýbrž i v ostatních předmětech dostává. Cení si také toho, že mají příležitost – i mimo prostor školy, mimo vyučování, na různých školních akcích – si se svými  učiteli popovídat vlastně o všem možném. Hodnotí také skutečnost, že vzdělání, zejména to výtvarné, je hodně rozmanité, že spolu s praktickými zkušenostmi poznávají různé stránky své budoucí činnosti.

 

Významní absolventi školy

Řadu významných absolventů školy zahajuje představitel českého informelu a hyperrealista ak. mal. Zdeněk Beran, který léta vedl jako profesor Školu klasických malířských technik na pražské AVU. Ve stejném roce (1956) absolvoval i jeho souputník ve skupině Somráci ak. mal. Pavel Nešleha, jenž od roku 1990 vedl na pražské VŠUP ateliér malby, roku 1991 byl jmenován profesorem.

Ateliér Tvorby písma a typografie

V roce 1958 absolvoval typograf, ilustrátor, tvůrce známek a tvůrce písma Insignia a Areplos prof. Jan Solpera, dlouholetý vedoucí ateliéru Tvorby písma na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. V letech 1981 až 1985 vystudoval Hollarku František Štorm, který po habilitaci jako Solperův následník vedl do roku 2008 ateliér Tvorba písma a typografie. Specializoval se na tvorbu autorských písem a digitalizaci písem českých autorů. Od roku 2008 je vedoucím tohoto ateliéru další náš absolvent Hollarky doc. Karel Haloun, zabývácí se především grafickou úpravou obalů hudebních nosičů, knih a ilustrací.

Skupina 12/15 – Pozdě, ale přece

V roce 1960 ukončil na Hollarce studia první člen této skupiny ak. mal. Jiří Sopko, nyní profesor a vedoucí Malířské školy I a rektor Akademie výtvarných umění. V roce 1964 absolvoval další člen a spoluzakladatel skupiny ak. mal. a soch. a prof. Jiří Beránek, dlouholetý vedoucí Ateliéru sochařství na VŠUP v Praze, nyní působící na Fakultě umění a designu na Západočeské univerzitě v Plzni. V roce 1968 opouští školu další člen skupiny ak. mal. Michael Rittstein, docent a vedoucí Malířské školy II na pražské AVU, nakonec v roce 1972 ak. soch. Ivan Kafka, který se proslavil svými projekty, instalacemi a land artem.

Skupina Tvrdohlaví

V roce 1973 absolvoval  ak. soch. Čestmír Suška, autor skleněných, dřevěných i monumentálních ocelových plastik, a v roce 1978 ak. mal. a soch. Jaroslav Róna, vedoucí Sochařské školy I na Pražské AVU.

V roce 1980 završil svá studia grafik Michal Cihlář, tvůrce barevných linorytů, instalací i trojrozměrných objektů, který po léta určoval výtvarnou podobu poutačů a propagačních materiálů pražské zoologické zahrady.

V roce 1968 k absolventům školy přibyl odborník na umění 19. století prof. Roman Prahl, zástupce ředitele Ústavu dějin umění FF UK. V roce 1980 absolvoval další budoucí historik umění PhDr. Dalibor Prix, jenž dnes pracuje v Ústavu dějin umění ČSAV a učí na Slezské univerzitě v Opavě. Absolventem je i v hudebním světě známý Milan Cais ze skupiny Tata Bojs.

Z mladší generace byl studentem školy například ak. soch. Lukáš Rittstein, tvůrce oceněný kupříkladu cenou Magnesia litera nebo Cenou Jindřicha Chalupeckého a který již mnohokrát vystavoval na prestižních akcích a jehož realizace soch najdeme v Praze i na dalších místech. Absolventy školy jsou taky ak. mal. Lubomír Typlt, žijící a tvořící v Německu i u nás, teoretik Petr Vaňous, publicista a kurátor mnohých výstav současného umění, např. v Galeii hl. m. Prahy, fotorealistický malíř známý hlavně v Londýně a v Paříži ak. mal. Hynek Martinec nebo ak. soch. Federico Díaz, vedoucí Ateliéru supermédií na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Mnohem horší je vyhledávat ženy než muže, zpravidla mění jméno až po střední škole, často i několikrát za život. Například za dívčím jménem Böhmová se v seznamu maturantů z roku 1968 skrývá významná filmová dokumentaristka Helena Třeštíková. Kachyňová je původní jméno textilní výtvarnice Elišky Nové, tvůrkyně filmových kostýmů – nyní odborné asistentky oboru Textilní tvorba na katedře užitého umění FUD Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Mnohem lépe se hledají ženy, které své příjmení neměnily, jako například grafička Marie BlábolilováBarbara Šalamounová, tvůrkyně a režisérka animovaných filmů, dále provokativní umělkyně Veronika Bromová, odborná asistentka Ateliéru nových médií II na pražské AVU, nebo sochařka Erika Bornová, herečka a výtvarnice Ester Gaislerová.

A konečna učit na Hollarku se vrátil další z jejích studentů její současný ředitel ak. mal. Bohumír Gemrot. Také učitelský sbor tvoří řada bývalých „Hollaráků“ a možná právě tato skutečnost udržuje kontinuitu oné neopakovatelné, jedničné atmosféry školy.

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo školy

Hollarovo náměstí 2, 130 00, Praha 3

Obecné kontakty

Kontaktní osoby

Ak. mal. Bohumír Gemrot
Ředitel školy

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Hollarovo náměstí, 2, Hlavní město Praha, 130 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *