Charakteristika školy

Zřizovatelem Základní školy Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a je Městská část Praha 8. Součástí školy je základní škola, školní družina, školní klub a školní jídelna.

Základní škola je fakultní školou s právní subjektivitou. Jsme úplná škola s prvním i druhým stupněm. Máme 24 tříd ZŠ, z toho 15 tříd na 1. stupni a 9 na 2. stupni, 7 oddělení ŠD a školní klub. Ve všech ročnících probíhá výuka podle vlastního školního vzdělávacího programu „Škola pro život“.

Naším cílem je kvalitní příprava a výchova žáků pro budoucí život, kvalitní pedagogický sbor s velmi dobrými vztahy a vyprofilování školy postupně na typ rodinné školy se sportovním zaměřením. Podporujeme dobré partnerské vztahy mezi žáky i učiteli a usilujeme o dobrou spolupráci s rodiči.

Zaměřujeme se na rozvoj atletiky (škola je členem Asociace školních a sportovních klubů) a míčových her, věnujeme se však i dalším sportovním aktivitám.

Ve škole je zajištěna činnost výchovné poradkyně, školního metodika prevence a školní psycholožky. Podporujeme rovněž environmentální výchovu, škola je zapojena do programu Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy pro základní školy M.R.K.E.V.

Ve škole je zřízena tříčlenná školská rada a pracuje zde rovněž Spolek rodičů a přátel školy Mazurská (SRPŠ), který je právním subjektem.

Atmosféru naší školy můžete poznat v rámci Dnů otevřených dveří a při různých akcích pořádaných pro žáky, jejich rodiče i veřejnost.

 • Aktivity školy

Pořádáme řadu tradičních akcí (Mazurskou olympiádu, Vánoční jarmark, Karneval, Jarní koncert, Mazurský jarmark a další). Žáci školy se pravidelně zúčastňují různých projektů, programů a sportovních i kulturních akcí – sportovní i vědomostní soutěže, programy se zaměřením na protidrogovou prevenci či ekologii, navštěvují divadla, koncerty, výstavy, vyjíždí na ozdravné pobyty a podobně. Dále ve škole pracují školní kroužky (sport, keramika, angličtina a mnoho dalších). Škola rovněž spolupracuje s MŠ Krynická (např. pomoc s organizací Dne dětí).

 • Jazyky

Ve škole probíhá výuka AJ od 2. třídy, výuka dalšího cizího jazyka (NJ, RJ) od 7. třídy. Výuka AJ je na
2. stupni posílena hodinami konverzace a formou kroužků, na 1. stupni formou kroužků AJ, které vedou učitelé školy.

 • Sport

Tělesná výchova je školou podporována a je zaměřena především na lehkou atletiku a míčové hry. Žáci naší školy dosahují výborné sportovní výsledky nejen v Praze 8, ale i na celopražských akcích. Škola je rovněž pořadatelem některých sportovních akcí v Praze 8 (Pohár Rozhlasu, Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů, trojboj a další).

Žáci 3. tříd se celoročně účastní plaveckého výcviku v Aquacentru Šutka.

Při škole pracuje „Atletický školní klub Mazurská – Bohnice“, který soustřeďuje lehkoatletické talenty z okolních lokalit. Talentovaným žákům je nabízeno členství v lehkoatletickém oddílu, kde s nimi pracují erudovaní trenéři. AŠK Mazurská vznikl s cílem podchytit a rozvíjet atletické talenty ve zmíněné lokalitě, zpestřit nabídku mimoškolní činnosti mládeže a nabídnout jí konkrétní hodnotný program jako formu prevence před sociálně patologickými jevy ve společnosti.

 • Estetická výchova

Škola dbá na rozvoj estetického cítění žáků nejen zavedením povinně volitelného předmětu Estetická výchova, ale především pořádáním různých kulturních akcí, výzdobou školy, vystavováním žákovských prací v prostorách školy i tříd, vedením žáků ke kultivovanému kamarádskému chování
i k udržování pořádku v prostorách školy.

Ve škole je keramická dílna, ve které jsou žákům k dispozici 2 keramické pece, hrnčířský kruh a válcovací stůl. Keramické výrobky žáci vystavují ve škole i mimo školu. O keramiku je ve škole veliký zájem.

 • Informatika, výpočetní technika

Základy práce na PC získávají žáci již ve 4. třídě a 5. třídě. Tuto činnost rozvíjejí dále na 2. stupni
v povinných i povinně volitelných předmětech informatika a výpočetní technika.

 • Výchovné poradenství, prevence sociálně patologických jevů

Ve škole pracují 2 výchovné poradkyně, z toho 1 také jako koordinátorka inkluze a školní metodik prevence. Vzájemně spolupracují a dále spolupracují s vedením školy, s rodiči žáků, s pedagogicko – psychologickými poradnami a dalšími subjekty (Policie ČR, OSPOD …).

Výchovné poradenství ve škole je zaměřeno především na poskytování podpůrných opatření (PO) pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, na sledování a vyhodnocování těchto PO (PI, PLPP, IVP), na prevenci školní neúspěšnosti, na kariérové poradenství, na podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami a na podporu žáků nadaných.

Školní metodik prevence zajišťuje akce a vzdělávání v souvislosti s prevencí rizikového chování žáků, v rámci této prevence i prevenci směřující k multikulturní toleranci a bezkonfliktní komunikaci. Škola pokračuje ve spolupráci s Křesťanskou pedagogicko – psychologickou poradnou Prahy 8
v realizaci projektů, které jsou zaměřené na dlouhodobou primární prevenci rizikového chování žáků.

Ve škole pracuje školní psycholožka. Vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Dokumentaci o svých činnostech vede
v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa. Školní psycholog spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejm. pedagogicko – psychologickými poradnami i dalšími organizacemi. Úzce spolupracuje s VP, ŠMP, vedením školy i pedagogickými zaměstnanci.

 • Zájmová činnost

Škola každoročně otevírá řadu školních kroužků, kroužky školní družiny i kroužky – zájmové útvary, ve spolupráci s agenturou Kroužky, DDM Spirála Prahy 8 a dalšími subjekty. Kroužky vedou jak učitelé školy, tak lektoři příslušných agentur. Největší zájem mezi dětmi je o sportovní kroužky, keramiku, jazyky a kroužky s naučným a výtvarným zaměřením. Podrobná nabídka kroužků je každoročně zveřejněna na webu školy (Zájmové činnosti – zájmové útvary).

 • Vybavení školy

Výuka probíhá v kmenových učebnách a v učebnách odborných. K dispozici je také 26 interaktivních tabulí. Pro výuku informatiky slouží nově zařízená počítačová učebna se stálým připojením
k internetu. Ve škole jsou dále odborné učebny pro předměty chemie, přírodopis (rekonstrukce červenec – srpen 2017) a fyzika, multimediální učebna s možností využití PC a tabletů (rekonstrukce červenec – srpen 2018, stálé připojení k internetu), velmi dobře vybavená a plně zrekonstruovaná cvičná kuchyňka (červenec – srpen 2014) a učebna pro výuku výtvarné výchovy a keramiky.
K dispozici je rovněž knihovna a multifunkční kinosál.

ZŠ má 2 celkově zrekonstruované tělocvičny (září – listopad 2015) a kvalitní venkovní sportovní areál určený k využití školou i veřejností (rekonstrukce postupně probíhá). K dispozici jsou i 2 venkovní učebny (altány), areál s herními prvky (prolézačky, ping – pongové stoly, tabule, sportovní hřiště …) a zabezpečený prostor pro ukládání kol a koloběžek. Nově zrekonstruovány jsou i šatní prostory, kde má každé dítě vlastní uzamykatelnou šatní skříňku (červen – srpen 2017).

Pro provoz ŠD slouží samostatné třídy a herny. Školní družina je otevřena pondělí až pátek od 6,30 hodin do 17,00 hodin a nabízí dětem pestrou a bohatou činnost. Rovněž třídy ŠD jsou vybaveny PC pro vychovatelky. Paní vychovatelky mají k dispozici také vlastní sborovnu a kabinet pro pomůcky. Děti z ŠD mohou využívat venkovní sportovní areál a herní prvky určené právě pro ŠD.

Stravování žáků i zaměstnanců školy je zajištěno ve školní jídelně. Také školní kuchyň a jídelna je nově zrekonstruována, rekonstrukce proběhla v červenci – září 2016.

Škola je zateplena (2009), rekonstrukce sociálního zařízení proběhla z části v červenci – listopadu 2013 a dokončena byla v červenci – srpnu 2014. Průběžně probíhá také postupné nové vybavování tříd, tříd školní družiny.

 • Relaxace

K relaxaci žáků během dne slouží prostory v sektorech II. D a III. D, které jsou vybaveny zabudovanými žebřinami. K relaxaci lze využít také tělocvičnu, kam mohou žáci podle předem stanoveného rozpisu docházet během velké přestávky.

 • Spolupráce školy

Vedení školy i jednotliví pedagogičtí zaměstnanci spolupracují na velmi dobré úrovni s rodiči žáků školy, se Školskou radou, s výborem SRPŠ i s třídními důvěrníky. Komunikace probíhá osobně (třídní schůzky, konzultační hodiny, informace dle potřeby, Dny otevřených dveří), telefonicky
i prostřednictvím webového rozhraní (e-ŽK, mail).

Velmi dobrá spolupráce probíhá rovněž s Městskou částí Praha 8, s PPP a KPPP, s DDM Spirála Prahy 8, ZŠ a MŠ Prahy 8, s Policií ČR a dalšími subjekty.

 • Pronájmy

Škola pronajímá tělocvičny, venkovní hřiště, kinosál, učebny a 2 kabinety různým organizacím.
Část školy je pronajata prostřednictvím Servisního střediska pro správu svěřeného majetku MČ Prahy 8 Soukromé střední škole DANAÉ, s.r.o. (sektor II. B) a Soukromé střední škole gastronomie, s.r.o. (sektoru III. B).

Studenti i zaměstnanci středních škol mají vyhrazen k použití svůj vlastní vchod s vrátnicí. Zde je rovněž umístěn stánek s občerstvením.

Mgr. Milada Bulirschová, ředitelka školy