Čeština‎English

Základní škola, Praha 10, Hornoměcholupská 873

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *

Dlouhodobá koncepce dalšího rozvoje školy

Motto: „Školu dětem, rodičům spokojenost, učitelům úctu“
Úvod
Základní škola Hornoměcholupská je úplnou školou s prvním až devátým postupným ročníkem. Nachází se v pěkném prostředí nedaleko Hostivařského lesoparku a Hostivařské přehrady. Zřizovatelem školy je městská část Praha 15. Při zachování zaměření školy na rozšířenou výuku cizích jazyků považujeme za hlavní úkol formování školy jako prostředí, ve kterém je rozhodující individualita dítěte a ve kterém vládne pozitivní a vlídné klima. V tomto smyslu a v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání byl zpracován vlastní školní vzdělávací program s názvem „Základní škola Hornoměcholupská – škola třetího tisíciletí“. Je koncipován tak, aby chlapci a děvčata v průběhu devítileté školní docházky získali kvalitní základy moderního všeobecného vzdělání. Řeší, co děti poznají z hlavních oblastí lidské kultury a jakými dovednostmi budou vybaveny, aby mohly dále pokračovat ve svém vzdělávání, dorozumívat se s lidmi a uplatnit se v životě. Školní vzdělávací program považujeme za „živý“ dokument, který bude pravidelně vyhodnocován, upravován, předěláván, bude potřebné domýšlet zejména nové vzdělávací strategie, mezipředmětové vazby, průřezová témata, projektové dny a učební osnovy. Vždy půjde především o to, aby se školní vzdělávací program stal jasným a zřetelným východiskem výchovně vzdělávací práce. Jeho naplňováním chceme dosáhnout takových změn, které se pozitivně projeví zejména při výuce.
 Základní cíle a filozofie školy
 • vytvořit ze školy místo aktivního a radostného poznávání, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte i jeho právo na odlišnost a individuální tempo
 • vytvořit u dětí pozitivní vztah ke vzdělání, motivaci k dalšímu celoživotnímu vzdělávání, osvojení strategie učení, naučit se logicky uvažovat a řešit problémy, komunikovat, spolupracovat, respektovat práci druhých a poznat své reálné možnosti a usnadnit životní i profesní orientaci
 • vychovat kulturního člověka hledajícího smysl a kvality života, tvořivého a mravně odpovědného, ekologicky myslícího, chápajícího hodnotu zdraví, svobodně jednajícího, s touhou dále se vzdělávat a zlepšovat kvalitu svého života
 • rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami
 • zajistit bezpečné prostředí a pozitivní sociální klima, které jsou podmínkou kvalitního učení – vytvářet nabídku různých programů a aktivit
 • záleží pouze na rozhodnutí a odpovědnosti dětí a jejich rodičů, jak této nabídky využijí
 • za důležitý předpoklad úspěšnosti výchovně vzdělávacího procesu na škole považovat spolupráci zejména s rodičovskou, ale i občanskou veřejností, a to jak prostřednictvím individuálních konzultací, tak i občanských sdružení
 • zaměřovat se na celkové kulturní prostředí školy, na kvalitu řízení a na systém mezilidských vztahů
 • dále rozvíjet loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájmem o vše, co s prací školy souvisí
Ke splnění těchto cílů je potřebné:

Oblast výchovy a vzdělávání

 • zabezpečit, aby naplňování školního vzdělávacího programu bylo využíváno k propojení úsilí a zkušeností všech učitelů při vytvoření společného postupu k realizaci požadavků Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání na škole
 • společně s pedagogickými pracovníky školy působit na žáky, jejich rodiče, partnery školy při vysvětlování hlavních cílů školního vzdělávacího programu
 • zajistit, aby byly svobodně formulovány představy o nejvhodnější podobě vzdělávání na škole
 • stanovovat jasné cíle při konkretizaci výchovné a vzdělávací strategie školy
 • vzdělávací obsah upravovat s ohledem na potřeby žáků a podmínky školy, průběžně nově specifikovat očekávané výstupy a neustále konkretizovat výběr, rozčlenění a propojení učiva
 • rozvíjet vnitřní motivaci žáků a vést je k objektivnímu sebehodnocení; zabezpečit smysluplnost učiva a všech činností, vytvořit podmínky k tomu, aby děti měly možnost vlivu na průběh výuky a vzdělávání
 • ve výuce cizích jazyků se zejména zaměřit na využití řečových dovedností, slovní zásoby a schopnosti komunikovat v běžných situacích. Dále se zaměřit na porozumění cizojazyčného ústního projevu, na práci s jednoduchým literárním textem, na takové formy práce jako „cizí jazyk hrou“ (rozpočitadla, hry, písničky, básničky), čtení s porozuměním (využití časopisů, textů na internetu apod.), zvládnutí přiměřeného písemného projevu (vytvářet možnosti navazování korespondence se školami v zahraničí), na získávání zahraničních lektorů pro výuku cizích jazyků
 • zajistit provázanost výuky cizích jazyků na Společný evropský referenční rámec pro jazyky; pro hodnocení a sebehodnocení úrovně výuky využívat Evropského jazykového portfolia (jazykový pas, jazykový životopis a dossier)
 • začátkem každého školního roku organizovat besedy ředitele školy s dětmi, v nichž se seznamují s cíli školy na daný školní rok a zároveň o nich diskutovat s možností je zpřesnit, pozměnit a doplnit podle svých představ
 • usilovat o harmonizaci mezilidských vztahů a vytváření příjemného a podnětného prostředí ve škole, v němž je vztah k dětem chápán a uplatňován jako vztah k partnerům a účastníkům vzdělávání a umožňuje jim učit se spolu a jeden od druhého
 • pozitivně ovlivňovat zdraví dětí jako stav jejich tělesné, duševní a sociální pohody. Do každodenní práce školy zařazovat takové aktivity, které děti povedou k pozitivním změnám postojů k sobě a svému okolí, k vytváření vztahů s lidmi na základě důvěry a úcty, k osvojení dovedností řešit problémy a zvládat stres i k dodržování životosprávy
 • vést žáky k samostatnému a aktivnímu nalézání souvislostí, k variantnímu řešení problémů, k praktickému a účelnému rozhodování, tedy k dovednostem, které jsou pro ně podstatné jak v učení, tak v životě
 • při hodnocení práce dětí nezdůrazňovat, co neumějí
 • klást důraz na aktivitu, snahu a pokrok, poskytovat dětem příležitosti zažít každodenní úspěch. Na práci s chybou se zaměřovat jako na jev se zpětnou vazbou, nechápat jí negativně, ale jako výzvu k rozvoji
 • naučit děti pracovat s chybou jako přirozenou součástí získávání poznatků a vědomostí
 • při práci s textem se zaměřit na jeho kritické čtení a vnímání, na chápaní podstaty a objasňování cílů a pravidel psaného sdělení a identifikování základních orientačních prvků v textu
 • zapojením školy do programu Socrates prohlubovat jazykové znalosti a dovednosti dětí a vztahy s dalšími evropskými zeměmi s Francií, Velkou Británií, Chorvatskem a Slovenskem, v této souvislosti se také zaměřit na poznání zvyků, kultury, způsobu myšlení, pochopení a respektování jejich odlišností
 • naučit děti pracovat s informacemi, umět je vyhledávat a hledat mezi nimi souvislosti. Vést je k samostatné práci, umět si poradit se zadanými úkoly a zpracovávat samostatné projekty. Každá vyučovací hodina musí být kvalitní, pro děti zajímavá, mít přívětivou pracovní atmosférou
 • zaměřit pozornost na prohlubování počítačové gramotnosti dětí, umožnit dětem získávat praktické a teoretické znalosti v ovládání výpočetní techniky a zlepšit tak jejich orientaci ve světě informací. Naučit je pracovat s internetem jako zdrojem informací a získat tak cennou dovednost učit se
 • dále rozšiřovat a zkvalitňovat výuku informatiky, využití ICT techniky v ostatních předmětech i zajištění přístupnosti osobních počítačů a internetu pro žáky mimo vlastní výuku
 • důraz klást na propojování výuky s praktickými zkušenostmi dětí, využívat metodu projektového vyučování. Ve třídách I. stupně zavést „Den plný zábavy“, kdy žáci nemusí nosit do školy učebnice. Tento den bude sloužit k uvolnění přísunu nových informací. Výuka bude převážně soustředěna na estetické předměty – výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova. Tyto dny zároveň koncipovat jako projekty se zaměřením na určité téma, zařazovat do těchto dnů exkurze, tematické vycházky a návštěvy různých kulturních akcí
 • prostřednictvím ekologické výchovy zvyšovat povědomí o globálních problémech světa a místa svého působení, vychovávat ke globálnímu myšlení a odpovědnosti a promítání environmentálního chování do rozhodování o svých dalších aktivitách. Postupně zapojit všechny žáky a následně rodičovskou veřejnost do třídění odpadu. I nadále pořádat pravidelně exkurze do ekologického centra Toulcův dvůr. Do vyučování zařazovat přírodovědné přednášky, exkurze a návštěvy expozic v muzeích. Zapojit se do celostátních ekologických projektů a zabezpečit nabídku ekologických kroužků, volitelných předmětů a soutěží typu „Poznej a chraň!“
 • nabídkou širokého okruhu volitelných předmětů ve všech ročnících druhého stupně podporovat diferenciaci zájmů žáků. Tím umožnit větší respektování individuálních studijních předpokladů žáků, vyšší motivaci při studiu zvolených předmětů a vést žáky k osobní odpovědnosti za vlastní výběr předmětů. Do učebního plánu zařazovat volitelné předměty na základě zájmu žáků
 • práci školní družiny zaměřit zejména na volnočasové aktivity v zájmových kroužcích, které povedou k získávání vhodných vědomostí a dovedností, prostřednictvím hry probouzet u dětí vlastní tvořivost a rozvoj fantazie, vést děti k aktivnímu odpočinku
 • neustále zkvalitňovat vybavení odborných pracoven tak, aby dítěti práce v nich vytvářela prostor pro co nejsnazší získávání vědomostí a dovedností. Dosáhnout takového stavu, aby v každé třídě byla interaktivní tabule a osobní počítač s připojením k internetu. Ve všech třídách na prvním stupni vytvořit relaxační koutky, vytvářet podmínky pro aktivní odpočinek a relaxaci ve všech prostorách školy, k tomu využít i tělocvičen a školního hřiště
 • za důležitou součást vzdělávací, ale především výchovné činnosti školy považovat aktivní využití volného času dětí v zájmových útvarech, které svým obsahem navazují na výuku a zároveň slouží jako prevence patologických jevů. Jedná se zejména o zájmové útvary se zaměřením na tělovýchovu a sport, estetiku, dramatickou výchovu, cizí jazyk nebo rozšiřování kulturního rozhledu. Při realizaci tohoto důležitého úkolu úzce spolupracovat především se Střední odbornou školou Futurum s.r.o. a sportovním klubem Horizont
 • vést žáky k samostatnému organizování nejrůznějších akcí v době mimo vyučování, umožňovat jim realizovat jejich vlastní nápady, jejich tvořivost podněcovat organizováním nejrůznějších anket či formou „Dne nápadů“
 • v práci školy s talentovanými a nadanými dětmi se společně s učiteli zaměřit na jejich vyhledávání, zapojování talentovaných jedinců do olympiád a soutěží, do práce v zájmových útvarech a na jejich seberealizaci při vypracovávání odborných projektů a samostatných prací; úspěšné reprezentanty školy v nejrůznějších soutěžích oceňovat na jejich setkáních spojeným s krátkým posezením a drobným občerstvením
 • navázat na tradici školní sportovní ligy na prvním stupni formou projektového vyučování, těchto zkušeností využít i na druhém stupni
 • k prohloubení poznání žáků a vytváření lepších vztahů v třídním kolektivu uskutečňovat dny třídního učitele minimálně dvakrát v roce
 • zvyšovat pocit hrdosti na školu prostřednictvím vytvořené symboliky školy (školní píseň, školní vlajka, školní znak apod.)
 • v rámci výchovného poradenství zajišťovat poskytování odborných a poradenských služeb všem subjektům zapojeným do výchovně vzdělávacího procesu na škole, zabezpečovat odbornou péči o děti sociálně znevýhodněné a se specifickými poruchami učení i realizaci systému profesní orientace a výchovy k volbě povolání
 • při probírání učiva u žáků sociálně znevýhodněných a se specifickými poruchami učení zabezpečit tempo odpovídající věku a individuálním dovednostem a schopnostem, k tomu využít individuálních vzdělávacích programů, v maximální míře využívat názorných učebních pomůcek
 • preventivně předcházet výchovným problémům vytypováním problémových dětí, spoluprací s rodinou i důsledným sledováním školní docházky. V programu primární prevence sociálně negativních jevů klást především důraz na pozitivní využívání volného času dětí
Oblast lidských zdrojů
 • v rámci dalšího vzdělávání zabezpečit odborný růst pedagogických pracovníků, důraz klást zejména na vzdělávání v takových oblastech, které bezprostředně souvisejí s novým obsahem a formami práce při realizaci školního vzdělávacího programu. Při zajišťování kurzů a seminářů zvát odborníky a lektory do školy
 • vytvářet předpoklady k tomu, aby odborné kurzy a semináře byly také organizovány a vedeny pedagogickými pracovníky školy a tím docházelo k předávání zkušeností a neustálému hledání nových forem a metod práce při zabezpečování výchovné a vzdělávací strategie školy
 • důraz položit vedle odborné kvalifikace zejména na pedagogické a psychologické zkušenosti učitelů
 • práci komisí vzdělávacích oblastí zaměřit především na otázky metod práce ve výuce při realizaci školního vzdělávacího programu ana stanovení obsahových priorit v jednotlivých oblastech a předmětech
 • prostřednictvím zapojení školy do programu SOCRATES umožnit učitelům rozvinout nové nebo zdokonalit stávající pedagogické dovednosti, poznávat odlišné systémy vzdělávání ostatních partnerských zemí a nové výukové metody, které budou inspirací pro zlepšení přístupu k výuce
 • zapojením do programu SOCRATES získávat asistenty a lektory pro výuku cizích jazyků
 • mít vždy jasné představy o tom, co od zaměstnanců, zejména pedagogických pracovníků, v konkrétních podmínkách a případech škola potřebuje. Stanovovat jasné, konkrétní a adresné pokyny. Za základ komunikace považovat dialog a dohodu
 • při zajišťování zájmové činnosti spolupracovat se Střední odbornou školou Futurum s.r.o., vyhledávat studenty vyšších ročníků jako vedoucí kroužků a zájmových útvarů
 • při přijímání nových pracovníků vycházet z předpokladu nutnosti stabilizace pedagogického sboru
 • zejména u vedoucích pracovníků školy neustále zabezpečovat základní orientaci v právních předpisech upravujících oblasti činnosti, které škola jako právní a ekonomický subjekt zabezpečuje
 • v souladu s platnými právními předpisy zabezpečit správnost postupu při nástupu nového pracovníka, ale ipři ukončení pracovního poměru, zabezpečit odborné vedení personální dokumentace a problematiky práce a mezd
Oblast řízení a organizace práce školy, spolupráce s rodiči a veřejností
 • vytvářet předpoklady a podmínky k týmové práci všech učitelů, v řídící a organizační práci považovat za důležitý faktor spolurozhodování pracovníků školy; zabezpečovat podíl školního senátu, složeného se zástupců dětí jednotlivých tříd, na zkvalitňování práce školy, pravidelně vyhodnocovat připomínky a náměty z jeho jednání, o přijatých opatřeních informovat třídní kolektivy
 • zabezpečovat, aby učitel měl všechny podmínky k nerušené práci při vzdělávání a výchově dětí
 • při hodnocení úrovně výchovně vzdělávací činnosti školy používat kvalitních a rozmanitých nástrojů pro sebehodnocení, jako jsou testy KALIBRO, SCIO, CERMAT, ale i dotazníky pro děti, rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky k organizaci a obsahu činnosti školy
 • pro stanovení dlouhodobých i krátkodobých úkolů a hodnocení práce školy využívat SWOT analýzy
 • v rámci možností školy zabezpečit, aby ve třídách byl odpovídající počet žáků, podle podmínek a charakteru vybraných vyučovacích předmětů dělit třídy na skupiny
 • ke konzultacím o prospěchu a chování dítěte s rodiči zvát i samotného žáka, který má možnost se k hodnocení školy vyjádřit
 • jednání komisí vzdělávacích oblastí a pedagogických rad využívat k získávání podnětů k neustálému zkvalitňování výchovy a vzdělávání žáků školy, a to za dodržení podmínky věcného a koncepčního jednání těchto orgánů školy
 • ve větší míře zapojovat rodičovskou veřejnost do každodenního života školy, k tomu využívat otevřených vyučovacích hodin a dnů otevřených dveří ve škole, akademií a výstav, účasti rodičů na akcích jednotlivých tříd i školy jako celku, projektových dnů, vedení zájmových kroužků, zajišťováním odborných kurzů a školení pro dospělé (výpočetní techniky, cizí jazyky, primární prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů apod.)
 • zabezpečit informační systém na škole, který bude informovat děti, rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky o aktuální situaci, hlavních úkolech, perspektivách školy a bude napomáhat dalšímu vzdělávání. K tomu využít zejména výpočetní techniky, www stránek včetně on-line přístupu, nástěnných tabulí, školního časopisu, ročenek a sborníků prací žáků, informačních zpravodajů, relací ve školním rozhlase, audio a videozáznamů ze života školy, týdenních a ročních plánů práce a akcí; k zajištění informačního systému na škole vytvořit INFOCENTRUM s knihovnou (žákovskou i učitelskou) a studovnou, do kterého budou mít přístup nejen děti, ale i ostatní zájemci z řad rodičovské, ale i občanské veřejnosti
 • zabezpečit zpřístupnění školy jako střediska volného času v odpoledních hodinách a o víkendech, organizovat vzdělávací kurzy a akce zájmového charakteru nejen pro děti, ale i pro ostatní zájemce
 • na konci každého školního roku organizovat „Letní slavnost“ jako společné posezení s rodiči, dětmi a učiteli. Z této akce postupně vytvořit tradici zaměřenou na zlepšení komunikace mezi učiteli a rodiči
 • při řízení školy považovat za rozhodující dokument „Organizační řád školy“ se všemi kompetencemi, neustále jej inovovat, aby odpovídal skutečným potřebám školy
 • v organizační a řídící práci vycházet zejména z naplňování zřizovací listiny vydané zřizovatelem, tj. městskou částí Praha 15, a dodržování všech platných právních norem, týkajících se výchovy a vzdělávání dětí a postavení školy jako ekonomického a právního subjektu
Oblast finančních, rozpočtových záležitostí a hospodaření školy
 • zapojováním školy do projektů a grantů získávat finanční prostředky pro rozvoj činnosti školy ze státního rozpočtu, rozpočtu hlavního města Prahy a z evropských strukturálních fondů. Využívat možnosti získávání sponzorských darů od podnikatelských subjektů, široké občanské veřejnosti i rodičů; k tomu využívat konkrétních návrhů na použití těchto prostředků (vybavení učeben nadstandardními pomůckami, financování akcí a projektů školy)
 • pravidelně konkretizovat výhled nutných investičních akcí na svěřeném movitém a nemovitém majetku do roku 2015
 • zabezpečit odborné vedení problematiky podvojného účetnictví, jehož obsah odpovídá příslušným normám a právním předpisům. Analytiku účetní osnovy využít k přehlednému získávání okamžitých informací o ekonomice a hospodaření školy
 • dbát o výhodné uzavírání hospodářských smluv, o jejich přípravě včas informovat zřizovatele školy
 • doplňkovou činnost zaměřit zejména na pronájmy tělocvičen, ale i dalších prostor školy především pro potřeby organizací zabývajících se výchovou a vzděláváním
 • zabezpečit, aby doplňková činnost v žádném případě nenarušovala plnění hlavních úkolů školy
Závěr
Při naplňování hlavních cílů školy a školního vzdělávacího programu považujeme za velmi důležité vytvořit pozitivní klima na škole – především vyvážený a zároveň všemi stranami respektovaný vztah mezi učitelem, dítětem a rodinou. Tato spolupráce musí probíhat v klidné a vyrovnané atmosféře. Chceme dosáhnout takového stavu, aby se dítěti od učitele dostalo pozitivní odezvy a ocenění za to, co se mu povede, i za to, o co se snaží, a aby pozitivní odezvy bylo víc než té negativní. Aby učitelem byla osoba, které si dítě váží a uznává ji. Důležité bude, aby především rodiče spolupracovali se školou a tím se také podíleli na realizaci školního vzdělávacího programu. V tomto smyslu bude mít i nadále své nezastupitelné místo i spolupráce s občanským sdružením, jehož členy jsou rodiče a které na naší škole pracuje, a se školskou radou. Náměty pro naši práci budeme hledat v každodenní činnosti školy, konzultacích nejen s rodiči, ale i dětmi a v neposlední řadě i v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.
Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo školy

Hornoměcholupská 873, 102 00, Praha 10

Obecné kontakty

Kontaktní osoby

Mgr. Jiří Doutnáč
Ředitel školy

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Hornoměcholupská, 873, Hlavní město Praha, 102 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *