Čeština‎English

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *

ZŠ Křesomyslova je školou s dlouhou a dobrou tradicí.

Její historie se začala psát ve školním roce 1926/1927, ve třicátých letech 20. století se stala pokusnou reformní školou, v sedmdesátých a osmdesátých letech byla školou s rozšířenou výukou jazyků.

Současná škola se snaží navazovat na vše dobré ze své historie a zároveň se otevírá novým trendům.

Škola nemá statut fakultní školy, přesto úzce spolupracujeme s Pedagogickou fakultou UK, jejíž studenti přicházejí k našim učitelům na náslechy i na vlastní praxi.

Ve škole pracuje stabilní pedagogický sbor, který v souvislosti s tvorbou školního vzdělávacího programu prošel systematickým vzděláváním (seminář 3xPRO, Kritické myšlení, letní škola zaměřená na hodnocení), které bylo většinou organizováno v době vedlejších prázdnin, svátků či volných víkendů.

Ve škole se snažíme vytvářet bezpečné klima důvěry mezi vedením a učiteli i mezi učiteli navzájem. Problémy se řeší otevřeně, se snahou o vzájemné pochopení a respektování. Učitelé 1. a 2. stupně tvoří konstruktivně spolupracující tým, vzájemně respektují specifika své práce.

Usilujeme o to, aby na principu vzájemného respektu, otevřené komunikace a důvěry mezi učiteli a žáky bylo vytvořeno prostředí, v němž se všichni budou cíti dobře.

Učitelé mají možnost volby různých metod výuky, s tím souvisí i podněcování zájmu žáků, jejich větší soustředění, samostatné řešení úkolů, zvýšená aktivita, větší rozvoj klíčových kompetencí. Pestrost výuky zvyšuje také pozornost, soustředění a zapojení žáků se specifickými poruchami. Na druhé straně dává příležitost žákům nadaným k rozvoji jejich schopností a talentu.

Ve školním roce 2007/2008 jsme začali vyučovat podle vlastního školního vzdělávacího programu. V našem programu chceme efektivně využít nových prvků (metody výuky, výběr učiva a jeho větší provázanost, důraz na vytváření klíčových kompetencí žáků, principy hodnocení), zároveň si však uvědomujeme klady současného vzdělávání, a tudíž neopouštíme tradice vytvořené v předchozích letech:

• Předmět průvodcovství, jehož výuka je v 9. ročníku uzavřena projektem řetězového provádění na zámku (Vrchotovy Janovice, Jemniště, Ploskovice)

• Dramatická výchova jako metoda výuky i jako samostatný předmět.

• Různé školní soutěže.

• Výuka druhého cizího jazyka – žáci si mohou volit němčinu nebo francouzštinu.

• Udržujeme kontakt s College de l´Albe (Albestroff ve Francii) a organizujeme s touto školou výměnné pobyty žáků.

• Zapojili jsme se do mezinárodního projektu Globe.

• Vánoční trhy a další charitativní akce, jejichž zisk zasíláme na konto Paraple, do Jedličkova ústavu apod.

• Pro žáky 9. ročníků a jejich rodiče pořádá Rada rodičů školní bál.

• Žáci se účastní (podle svých schopností, vědomostí a zájmů) různých oborových soutěží a sportovních akcí.

• V rámci prevence a bezpečnosti žáků se ve spolupráci s Městskou policií či s Policií ČR pravidelně konají přednášky, diskusní či soutěžní pořady na téma drogy, bezpečnost na silnici, kriminalita apod. Učitelé následně připravují se žáky projekty týkající se škodlivosti návykových látek.

• Neodmyslitelnou součástí prevence jsou četné volnočasové aktivity organizované školou (zájmové kroužky, výlety, exkurze apod.)

V roce 1996 byla zřízena Rada školy, která byla podle zákona č. 561/2004 Sb. od 1. 1. 2006 transformována ve Školskou radu, jejímiž členy jsou po dvou zástupci zřizovatele, pedagogů a zákonných zástupců žáků.

Bližší spolupráci s rodiči zajišťuje činnost Sdružení rodičů a přátel, jeho vedoucí orgán Rada rodičů úzce spolupracuje s vedením školy a pomáhá finančně i organizačně zajišťovat některé akce školy.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY
Výchova a vzdělání v pojetí naší školy tvoří široký základ pro získání životních dovedností na základě vymezeného množství poznatků. Vycházíme z postupného rozvíjení všech klíčových kompetencí a z naplňování cílů základního vzdělávání, jak jsou definovány v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.

Na tomto všestranně pojatém základu vytváříme profilaci, která vychází z dlouhodobě se formujících tradic školy, z dobrých zkušeností minulých let, z očekávání rodičů i žáků a z koncepce rozvoje školy s ohledem na její umístění v regionu.

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo školy

Křesomyslova 2, 140 00, Praha 4

Kontaktní osoby

Mgr. Hana Holmanová
Ředitelka školy

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Křesomyslova, 2, Hlavní město Praha, 140 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *