Čeština‎English

Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017

Sledovat
Sleduje: 1
X

Sledovat

E-mail: *

Školní vzdělávací programy

Pro vzdělávání našich dětí potřeba vytvořit optimální podmínky, personální, materiální žáci vyžadují přátelskou atmosféru, klidné a nestresující prostředí, které jim poskytne pocit bezpečí, jistoty a klidu.

 

V naší škole vzděláváme pouze žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními. Jejich individuální vzdělávací potřeby a možnosti jsou velmi rozdílné, žáci proto mají přiznávána podpůrná opatření 3., 4., a 5. stupně.  Stanovená podpůrná opatření jsou poskytována i prostřednictvím individuálních vzdělávacích plánů (IVP) pro  naše žáky. Díky tomu je možné v IVP upravit očekávané výstupy stanovené (to, co musí dítě zvládnout) v našem školním vzdělávacím programu, případně i upravit vzdělávací obsah (co se bude dítě učit), aby byl zajištěný soulad mezi možnostmi dětí a požadavky na ně kladenými.

 

Závazný rámec, podle kterého je obsahově, organizačně základní vzdělávání zajišťováno je  rámcový vzdělávací program základního vzdělávání (RVP ZV).  Je východiskem pro náš  Školní vzdělávací program základní školy, č.j.: 280/2013, zpracovaný podle RVP ZV (verze 2017). Dle tohoto vzdělávacího programu poskytujeme základní vzdělání všem žákům, konkrétně jde o žáky s lehkým mentálním postižením, žáky se souběžným postižením více vadami a autismem., s výjimkou žáků vzdělávajících se školních vzdělávacích programů základní školy speciální a žáků 7. – 9 třídy, ti se vzdělávají podle dobíhajícího Školního vzdělávacího programu základní školy praktické, č.j.: 68/2007 -zpracovaného  dle přílohy RVP ZV LMP.

 

Školní vzdělávací program základní školy praktické, č.j.: 68/2007 – zpracovaný  dle přílohy RVP ZV LMP.

Jedná se o dobíhající vzdělávací program, vzděláváme podle něj pouze současné žáky 7. – 9. ročníků. Podle školního vzdělávacího programu základní školy praktické, č.j.: 68/2007, zpracovaného  podle přílohy RVP ZV LMP (verze 2005), poskytujeme základní vzdělání žákům s lehkým mentálním postižením, žákům se souběžným postižením více vadami, z nichž jedním z nich je i mentální postižení, dále žákům s autismem.

 

Vzdělávání žáků s těžšími stupni mentálního postižení

Tyto děti vzděláváme podle Školního vzdělávacího program základní školy speciální I, č.j.: 227/2010 – zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální (verze 2008) – výuka žáků se středně těžkým mentálním postižením, žáků se souběžným postižením více vadami, autismem.

Vzhledem k výraznému snížení rozumových schopností, opožděnému psychomotorickému vývoji a dalším osobnostním zvláštnostem žáků jsou cíle vzdělávání přizpůsobeny těmto omezeným schopnostem. Obsah, formy a metody vzdělávání odpovídají vzdělávacím potřebám žáků. Vzdělávací činnosti jsou zaměřeny na rozvíjení rozumových schopností, osvojování si přiměřených poznatků, vypěstování návyků sebeobsluhy, vytváření dovedností používat předměty denní potřeby a vykonávat jednoduché pracovní činnosti. Zařazování do jednotlivých třídních kolektivů nevychází z věkových charakteristik, ale i z úrovně individuálních schopností a potřeb. Každé z našich dětí žije a vzdělává se v jinak podnětném prostředí a míří k jiné životní metě. Proto ve spolupráci se speciálně pedagogickými centry a odbornými lékaři zpracováváme pro žáky i individuální vzdělávací plány, které upravují obsah výuky i organizaci vzdělávání.

 

Vzdělávání žáků s nejtěžšími stupni mentálního postižení

Tyto děti vzděláváme podle Školního vzdělávacího programu základní školy speciální II, č.j.: 228/2010 – zpracovaný podle  RVP pro obor vzdělání základní škola speciální (verze 2008) – výuka žáků s těžkým mentálním postižením, žáků se souběžným postižením více vadami, autismem.

U žáků nelze, vzhledem k výraznému snížení rozumových schopností, nízké míře rozvinutí psychických funkcí, zejména pozornosti, paměti, ale i volních vlastností, očekávat dosažení cílů základního vzdělávání. Informativní cíle ustupují cílům formativním a rehabilitačním. Vlastní obsah vzdělávání má těžiště v nácviku komunikačních dovedností, hygieny a stravování, pohybové samostatnosti, sebeobsluhy, a celkovém rozvoji motoriky. K organizačnímu zajištění patří vhodné prostorové i materiální vybavení, včetně vybavení kompenzačními pomůckami. Vzdělávací program je prostupný tak, aby v případě akcelerace rozumových schopností žáka bylo možné jeho převedení do náročnějšího vzdělávacího programu.

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo školy

Ružinovská 2017, 142 00, Praha 4

Obecné kontakty

Kontaktní osoby

Mgr. Milan Záruba
Ředitel školy

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Ružinovská, 20, Hlavní město Praha, 142 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 1
X

Sledovat

E-mail: *