Čeština‎English

Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *

Charakteristika školy

 

Úplnost a velikost školy

Základní škola ve Vybíralově ulici je velkou školou sídlištního typu. Do provozu byla uvedena ve školním roce 1993/1994. Je úplnou základní školou a v současné době poskytuje základní vzdělání přibližně 650 žákům v 1. až 9. postupném ročníku.

Výuka probíhá na 1. stupni v 19 třídách (4 třídy 1. ročníku, 4 třídy 2. ročníku, 4 třídy 3. ročníku, 3 třídy 4. ročníku a 4 třídy v 5. ročníku). 2. stupeň má 3 paralelní třídy v 6., 7. a 8. ročníku. V 9. ročníku jsou dvě paralelní třídy. Příprava na školní prostředí pro 15 dětí s odkladem povinné školní docházky probíhá v přípravné třídě. Pracuje se zde individuálně nebo ve skupinkách s přihlédnutím ke konkrétním potřebám zařazených dětí.
Škola nemá žádnou speciální profilaci.

Umístění školy

Škola je situována uprostřed starší zástavby sídliště Černý Most II. Dopravní dostupnost konečné stanice metra B umožňuje žákům dojíždění z blízkého okolí.

Materiální, prostorové, technické a ostatní podmínky školy

Školu tvoří 5 vzájemně propojených pavilonů se dvěma vrátnicemi (zvláštní vchod i šatny pro žáky prvního a druhého stupně). V současné době je provoz školy zajišťován ve čtyřech pavilonech se dvěma samostatnými vrátnicemi.

Učebny prvého stupně a přípravné třídy jsou umístěny v prvním patře pavilonu A, v pavilonu C, dvě 5. třídy se nacházejí ve 3. patře pavilonu D, jedna ve 2. patře pavilonu D. V pavilonu D a v přízemí pavilonu C se nachází třídy a pracovny druhého stupně, pavilon E zahrnuje tělovýchovný areál se třemi tělocvičnami a posilovnou pro veřejnost.

V jeho přízemí jsou dvě školní jídelny s centrální výdejnou. Součástí školy je také venkovní komplex sportovišť převážně s umělým povrchem, školní zahrada se třemi skleníky a domkem na nářadí a také atrium s odpočinkovou zónou. Prostor pavilonu B využívá již několik let jako své odloučené pracoviště Gymnázium Chodovická.

Školní družina má svých pět oddělení v přízemí pavilonu D, jednu třídu v pavilonu A a tři oddělení v pavilonu C. Pro svých devět oddělení využívá šest heren vybavených moderním barevným nábytkem, audiovizuální technikou včetně videokamer pro předávání dětí rodičům. Všechna oddělení jsou každoročně nově vybavována potřebnými pomůckami a novými hračkami. Školní družina zajišťuje provoz do 17 hodin.

Třídy i odborné pracovny jsou v současné době již zrekonstruovány, zmodernizovány, vybaveny novým nábytkem, audiovizuální technikou a širokým spektrem rozličných názorných pomůcek i specializovaných předmětů.

Škola má vlastní kinosál, keramickou dílnu i cvičnou školní kuchyňku. Ve školní knihovně je pro žáky a pedagogy k dispozici pro výuku i domácí četbu více než 7000 knih.

Mezi priority školy patří zejména zvyšování ICT gramotnosti žáků i pedagogických pracovníků, proto se v posledních letech velmi věnujeme průběžnému dovybavování školy další výpočetní technikou. V současné době lze realizovat výuku celkem ve dvou počítačových pracovnách. Počítače ve všech počítačových pracovnách jsou pravidelně inovovány, včetně aktualizací softwaru i stávajících počítačových programů v celé školní síti, rychlé připojení k internetu je samozřejmostí.

Naprostá většina pedagogů má pro svoji práci i pro výuku k dispozici vlastní notebook a do školní sítě jsou každoročně instalovány nové výukové programy. Kmenové učebny prvého stupně a většina tříd druhého stupně jsou vybaveny interaktivními tabulemi.

Pro svoji práci mohou zaměstnanci školy dále využít i digitální fotoaparát, několik kopírek, scannery a laserové tiskárny.

Většina umýváren, záchodů, chodeb i školní jídelna již prošly rekonstrukcí, probíhá průběžné dovybavování tříd a pracoven interaktivními technologiemi.

K propagaci školy a zajištění informovanosti žáků, pedagogů a rodičů přispívají z velké části zejména průběžně aktualizované webové stránky školy. O zajímavých akcích školy informujeme zveřejňováním článků v časopisu Čtrnáctka.

Elektronická komunikace se školou je zajištěna e-mailovými adresami vedení školy a všech vyučujících.

Pro předávání informací o klasifikaci žáků slouží kromě klasických způsobů i internetová žákovská knížka. Správu ICT i nadále škola zajišťuje vlastními silami.

Spolupráce se školskou radou, rodiči žáků, místními i regionálními partnery, PPP a jinými institucemi

Školská rada byla zřízena k 7.2.2006. Má 6 členů, z toho 2 z řad pedagogických pracovníků. Schází se každé čtvrtletí a úzce spolupracuje s vedením i zřizovatelem školy.

Základní škola organizuje několikrát ročně třídní schůzky. Další formou osvědčené komunikace a spolupráce s rodiči jsou pravidelné měsíční konzultační hodiny a internetová žákovská knížka. Pro zjišťování názorů rodičů slouží každým rokem rozličná forma anket a dotazníků. Neustále aktualizované webové stránky školy přispívají k informovanosti i komunikaci s rodiči.

Škola pořádá každoročně dny otevřených dveří, na návštěvu jsou zváni rodiče, veřejnost i žáci okolních škol.

Vedení ZŠ, výchovný poradce i třídní učitelé úzce spolupracují při řešení výchovných a vzdělávacích problémů, při volbě povolání žáků 9. ročníků s Pedagogicko psychologickou poradnou pro Prahu 9, s odborem sociálních věcí Prahy 14, s městskou i státní policií.

Se svým zřizovatelem se vedení ZŠ setkává na pravidelných měsíčních schůzkách ředitelů škol. Vzájemnou informovanost pomáhá udržovat i místní měsíčník Čtrnáctka a propojení prostřednictvím internetové sítě (e-mail, webové stránky).

Řadu různých výchovně vzdělávacích i volnočasových akcí organizuje škola ve spolupráci s Domem dětí a mládeže, městskou částí Praha 14, ostatními školami obvodu a dalšími podnikatelskými subjekty.

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Zaměření školy

Škola má svá určitá specifika a klade důraz na určité oblasti výchovy a vzdělávání a tím se odlišuje od ostatních škol v nejbližším regionu. Na základě provedené analýzy podmínek školy, možností a potřeb žáků a také požadavků rodičů bylo možno v zaměření školy stanovit čtyři vzdělávací priority:

1) Poskytovat kvalitní vzdělávání zaměřené na „aktivní dovednosti“ žáků.
2) Vytvářet podmínky pro nadané a talentované žáky i pro žáky s různým druhem postižení.
3) Rozvíjet komunikační dovednosti žáků
– v mateřském jazyce
– v cizích jazycích
– v informačních a komunikačních technologiích
– v sociálních vztazích

Výuka podle školního vzdělávacího programu byla zahájena ve školním roce 2007/2008. Podle našeho vzdělávacího programu probíhá výuka již ve všech třídách prvého i druhého stupně.
Škola nemá vyhraněnou profilaci, školní vzdělávací program vychází ze vzdělávacího programu Základní škola, č.j. 16847/96-2. Jeho cílem je poskytnout dětem ucelené základní vzdělání, umožnit bezproblémové začlenění nově příchozích žáků (často cizinců) a nabídnout maximum možností ve všech vzdělávacích oblastech.
Žáci mají příležitost po celou dobu devítileté docházky rozvíjet své zájmy, vyzkoušet celou řadu aktivit a pracovat dle svých možností a schopností. Stávající školní vzdělávací program je maximálně přizpůsoben vzdělávacím potřebám našich žáků, je každoročně doplňován a inovován podle požadavků a potřeb žáků i rodičů.

Priority školního vzdělávacího programu:

1. Rozvoj komunikačních dovedností žáků v cizích jazycích

Všichni žáci devátého ročníku mají do výuky zařazenou hodinu cvičení z anglického jazyka a žáci šestých a sedmých ročníků mají posílenu výuku anglického jazyka o jednu vyučovací hodinu. V prvních a druhých ročnících i v přípravných třídách je realizována výuka jedné hodiny anglického jazyka týdně. Jako jeden z volitelných předmětů je vyučována od sedmého do devátého ročníku konverzace v anglickém jazyce (jedna hodina týdně).
Jako druhý cizí jazyk je žákům v osmém ročníku nabídnut německý jazyk nebo ruský jazyk (tři hodiny týdně).

2. Rozvoj aktivních dovedností žáků v informačních a komunikačních technologiích

V pátém a šestém ročníku je v souladu se školním vzdělávacím programem vyučován předmět základy informatiky (jedna hodina týdně). Zájemci o výpočetní techniku mohou navštěvovat informatiku jako volitelný předmět pro sedmý až devátý ročník (jedna hodina týdně).

3. Rozvoj pohybových dovedností žáků

Pro výuku tělesné výchovy, v rámci povinných hodin i volitelných předmětů, má škola nadstandardní podmínky díky rozsáhlému vnitřnímu i venkovnímu tělovýchovnému areálu.
Florbal, fotbal, plavání a bezkontaktní ragby patří mezi nejpreferovanější sporty, které jsou zahrnuty i do školního vzdělávacího programu. Všichni žáci mohou rozvíjet své pohybové dovednosti při hodinách tělesné výchovy i ve volitelném předmětu sportovní hry (od sedmého ročníku). Pro žáky druhých ročníků je organizován plavecký výcvik a pro žáky sedmých ročníků lyžařský výcvikový kurz. Potřebný rozvoj pohybových schopností našich žáků je podpořen také pobyty na školách v přírodě a realizací četných sportovních soutěží, kterých se naši žáci v průběhu celého školního roku aktivně účastní.

4. Program pro žáky se specifickými poruchami učení, žáky znevýhodněné a cizince

Pro budoucí bezproblémové začlenění dětí do první třídy na škole slouží přípravná třída pro předškolní výchovu.

V rámci výuky českého jazyka je v šestých a sedmých třídách realizován program pro žáky se specifickými poruchami učení a také pro žáky nadané. Součástí péče o integrované nebo znevýhodněné žáky je úzká a individuální spolupráce s výchovným poradcem, psychology a speciálními pedagogy.
Pro lepší vřazení cizinců do prostředí školy celoročně na prvním i druhém stupni v odpoledních hodinách probíhá výuka českého jazyka pro žáky – cizince (prostředky na zabezpečení výuky jsou čerpány formou grantu z ESF). Veškerá péče žákům – cizincům je poskytována v rámci programu realizovaného vyškolenými pedagogy školy.

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo školy

Vybíralova 964, 198 00, Praha 9

Obecné kontakty

Kontaktní osoby

Mgr. Jaroslav Šupka
Ředitel školy

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Vybíralova, 964, Hlavní město Praha, 198 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *