Čeština‎English

Základní škola Praha – Kolovraty

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *

DLOUHODOBÁ KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

Koncepce rozvoje školy akcentuje spolupráci s rodiči a veřejností v obci, posilování pozitivního klimatu školy zkvalitňováním vztahů na všech úrovních (žák – žák, pedagog – žák, pedagog – pedagog, rodič – pedagog). Základním rysem této koncepce je otevřenost školy a její inovativnost. Hlavním cílem je zajistit vysokou konkurenceschopnost školy, přičemž stěžejními nástroji k dosažení cíle bude posilování silných stránek školy, eliminace slabých stránek a vytvoření kvalitního image školy.

DÍLČÍ CÍLE KONCEPCE A NÁSTROJE K JEJICH DOSAŽENÍ

Cíl: Zajistit inovativnost školy

Prostředky k dosažení cíle:

 1. ICT úroveň školy, postupné a nenásilné zvyšování ICT gramotnosti pedagogického sboru,
 2. zefektivnění webových stránek školy, web školy by měl být informačním kanálem zprostředkujícím informace také o dění ve školství, nových trendech a metodách včetně informací, jak na tyto trendy reaguje škola
 3. zřízení individuálních webových stránek jednotlivých třídních pedagogů, což přispěje k operativní komunikaci s rodiči a transparentnosti průběhu výchovně vzdělávacího procesu
 4. ve větší míře budou využívány grantové možnosti státu a kraje, které budou využity na podporu této oblasti

Cíl: Zvýšit kvalitu výchovy a vzdělávání tak, aby škola byla srovnatelnou a konkurenceschopnou

Prostředky k dosažení cíle:

 1. zajištění souladu s nejnovějšími poznatky vědy a výzkumu, a to v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a realizací projektové výuky, přičemž budou zachovány v potřebné míře zcela tradiční a osvědčené formy práce
 2. realizace školních projektů k rozvoji čtenářské, jazykové, matematické a přírodní gramotnosti (včetně účasti na projektech spolupracujících škol)
 3. nabídnout větší možnosti v oblasti jazykového vzdělávání žáků (dle možností školy nabídnout cizí jazyk od 1. nebo 2. ročníku alespoň v alternativní formě, rozšiřující formy jazykového vzdělávání – pro nadané žáky),
 4. individuální péče také o nadané žáky včetně poradenství pro rodiče (ve spolupráci s PPP a organizacemi, které se péči o nadané žáky věnují – účast v projektech)
 5. navázat na dlouhodobé zkušenosti školy v oblasti péče o žáky (KUPOZ) včetně poradenství pro rodiče (ve spolupráci s PPP), žák se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) nesmí pocítit svůj handicap, u všech žáků budeme rozvíjet jejich silné stránky
 6. v rámci podpory technického vzdělávání budeme prohlubovat pracovní kompetence žáků
 7. prohloubení spolupráce mezi školami (ZŠ U Obory, ZŠ Jandusů), čímž bude docíleno bezproblémového přestupu žáků na 2. stupeň těchto škol
 8. průběžné srovnávaní výsledků vzdělávání mezi ročníky a školami
 9. předávání si příkladů dobré praxe s pedagogy partnerských škol (vzájemná setkávání, hospitace, prezentace dobrých příkladů)

Dalším nástrojem ke zkvalitnění výchovy a vzdělávání je zefektivnění personální politiky školy. Přínosy hodnotících rozhovorů pro vedení školy vidím v těchto oblastech:

 1. zvýšení kvality práce
 2. zlepšení komunikace a klimatu školy
 3. prevence problémů a jejich operativní řešení
 4. budování sounáležitosti, posílení týmu
 5. lepší poznání lidských zdrojů
 6. nové možnosti delegování, kooperace
 7. nové nápady
 8. zpětná vazba pro vedení (zejména v oblasti sladění potřeb vedení a pedagogických pracovníků v oblasti DVPP)

Cíl: Zkvalitnit materiální a technické vybavení školy

Prostředky k dosažení cíle:

K rozvoji materiálního a technického vybavení přispějí všechny dostupné možnosti získávání finančních prostředků včetně dotací zřizovatele. Škola bude maximálně využívat také dalších zdrojů jako např.:

 1. příjmy z vlastní činnosti (nabídka stravovacích služeb, pronájmy prostor pro realizaci kroužků a zájmové činnosti pro veřejnost popř. přímá realizace těchto aktivit)
 2. dary od fyzických i právnických osob (spolupráce s rodiči, organizacemi a dalšími subjekty v okolí školy)
 3. sponzorské příspěvky (od rodičů a firem v okolí školy)
 4. dotace
 5. veřejné sbírky (pořádané na tradičních akcích školy)

Hlavním cílem v této oblasti bude zkvalitnění PC vybavení, interaktivní tabule, kvalitní pomůcky pro žáky se SVP (včetně žáků nadaných).

Cíl: Rozšířit nadstandardní nabídky školy

Prostředky k dosažení cíle:

 1. péče o budoucí školáky („Hra na školu“)
 2. pomoc rodičů se SVP (kurzy pro rodiče s dětmi – „Domácí příprava žáků se SVP“)
 3. „Klub chytrých hlav“ pro nadané děti (vedení ve spolupráci s odborníky – MENZA)
 4. další rozvoj jazykového vzdělávání žáků (uspokojit i náročnější požadavky (individuální přístup k žákům))
 5. rozšíření sportovních aktivit školy (rozšířit o další n aktivity, které nabídneme také okolním školám (turnaje)
 6. rozšíření nabídky poznávacích výjezdních akcí školy

Cíl: Otevřít školu veřejnosti

Poslání školy je hlavním důvodem existence školy a bude naplňováno společným úsilím všech aktérů a zainteresovaných skupin, tedy především učitelů, vedení školy, žáků a rodičů. Pokud jedna ze skupin zůstane z jakýchkoli důvodů málo zapojena, popřípadě stojí stranou, ztratí škola oporu k naplňování svých záměrů.

Prostředky k dosažení cíle:

 1. zveřejňování informací o cílech, struktuře, materiálním a personálním zabezpečení činnosti a o finančních zdrojích (web, výroční zpráva, informace o průběhu a výsledcích průběžných finančních kontrol)
 2. rodič je pro nás partner
 3. pedagog je odborník ve svém oboru, má právo obhájit si své postupy

Cíl: Nabídka pro komunitu

 1. rozšíření nabídky kurzů pro veřejnost (zmapovat vzdělávací a zájmové možnosti v okolí a přizpůsobit jim nabídku pro veřejnost)
 2. nabídka poznávacích zájezdů pro žáky, rodiče s dětmi i další veřejnost
 3. škola bude koordinátor vzdělávacích, zájmových i společenských aktivit komunity

Uvedená koncepce rozvoje školy je dlouhodobá, jednotlivé stanovené cíle budou realizovány dle podmínek a možností školy. Všechny stanovené cíle nelze naplnit během jednoho školního roku.

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo školy

Mírová 57, 103 00, Praha 10

Obecné kontakty

Kontaktní osoby

Mgr. Vladimíra Reinerová
Ředitelka školy

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Mírová, 57, Hlavní město Praha, 103 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *