Čeština‎English

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Jeremenkova 1003

Sledovat
Sleduje: 3
X

Sledovat

E-mail: *

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Jeremenkova 1003 je příspěvková organizace s právní subjektivitou, zřízená Městskou částí Praha 4. Škola je umístěna ve velmi hezkém prostředí uprostřed bohaté zeleně, na rozhraní městských čtvrtí Braník a Podolí. ZŠ s rozšířenou výukou jazyků je fakultní školou PedF UK, spolupracuje také s FF UK, UPOL Olomouc a SOŠPg. Školu navštěvují děti od 1. do 9. ročníku,  cílová kapacita je 530 žáků. V současné době ji navštěvuje zhruba 350 žáků. Škola poskytuje základní vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ s RVJ Jeremenkova. 

Filozofie školy je založena na tom, že všichni žáci a pracovníci jsou stejně důležití. Odborné skupiny specializovaných pracovníků  jsou postaveny na týmovém duchu  zaměstnanců, na kolegiálních a korektních pracovních vztazích na bázi vzájemné úcty a důvěry. Spokojený a motivovaný zaměstnanec plodí spokojeného žáka i rodiče. Vztahy mezi pedagogy, žáky a rodiči jsou založeny na partnerském přístupu. Našim cílem je dát dětem příležitost ukázat, že něco umí, před hledáním jejich nedostatků.

V základním vzdělávání jsou třídy s rozšířenou výukou jazyků v 1. – 9. ročníku. Angličtinu vyučujeme od 2. ročníku, druhý cizí jazyk již od 6. ročníku. Od 7.ročníku si žáci mohou zvolit třetí cizí jazyk. Zájmové vzdělávání je poskytováno ve školní družině a v kroužcích.

Organizace výuky – pevný rozvrh hodin, kombinace frontálního, skupinového a projektového vyučování, hodnocení dětí známkami.

Respektování individuálních potřeb žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, školní poradenské pracoviště.

Zařazování inovativních metod vzdělávání.

Cíle školy

Ve třídách s RVJ rozvíjíme pedagogickou koncepci, která vychází z odkazu Jana Amose Komenského. Tradiční pojetí výuky přitom promyšleně inovujeme prvky moderní pedagogiky. Na druhém stupni začínáme s projektovou výukou.

Snažíme se o to, aby žák dokázal vyřešit úkoly a aktivity sám a učitel mu byl průvodcem na cestě k samostatnosti.

Pro první stupeň máme k dispozici ve školním poradenském pracovišti názorné pomůcky Montessori, které mohou využívat žáci a učitelé i v hodinách, nikoliv jen ve školním poradenském pracovišti při pedagogické intervenci.

Dokážeme pracovat s žáky, kteří mají specifické vzdělávací potřeby díky speciálním pedagogům v týmu.

Cílem vzdělávání je spokojené, zdravě sebevědomé dítě, vybavené kompetencemi ke šťastnému a spokojenému životu. Hlavním z úkolů školy je příprava žáků pro život. Nejde jen o pouhou přípravu k dalšímu  úspěšnému studiu na středních školách, ale především o to, aby se všichni žáci dokázali orientovat v dnešním světě, uměli se zdravě a zcela samostatně prosadit tak, aby žili šťastně a naplněně a zároveň dokázali myslet i na druhé. Myslíme i na to, aby u nás získali základní manuální zručnost. Vedeme žáky k ohleduplnosti, slušnosti, spolupráci, toleranci a učíme je moudrosti. Podporujeme je v čestnosti a fair play. Ukazujeme jim, že je moudré chválit za vše dobré, a to jak druhé, tak i sebe sama.

Ve třídách je zajištěna speciálně pedagogická a psychologická pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, mezi něž patří i žáci nadaní. Naší ambicí je umět se postarat o všechny, od nadaných po handicapované a jazykově znevýhodněné. Realizujeme preventivní programy proti sociálně patologickým jevům, máme schránku důvěry.

Ve škole je možné studovat angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu, v zájmových kroužcích v případě zájmu žáků i ruštinu a italštinu. S výukou cizího jazyka se začíná v 1. ročníku zařazováním každodenních jazykových chvilek a 2 hodinami v rámci zájmové činnosti. Od 2. ročníku žáci pokračují 2 hodinami anglického jazyka zařazeného do rozvrhu. Ve 3. – 5. třídách je anglický jazyk vyučován v rozsahu 4 hodin týdně.

Od 6. ročníku si žáci mohou vybrat ze dvou zaměření – jazyky nebo informační technologie. Jazykově zaměření žáci přibírají 2. světový jazyk. Od 7. ročníku si pak mohou vybrat z nabídky povinně volitelných předmětů 3. světový jazyk, konverzace s rodilým mluvčím nebo informační technologie. Organizujeme studijní pobyty v Anglii a poznávací zájezdy do německy, francouzsky a španělsky mluvících zemí. Zařadili jsme se do projektu e-Twinnig.

Jazykové chvilky jsme zařadili i do zájmové činnosti družiny, chceme, aby si děti hrály cizojazyčně.

Cílem vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie je umožnit žákům dosáhnout vyšší úrovně informační gramotnosti  a kybernetické bezpečnosti – získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, bezpečně  a tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Žáci mají možnost vykonat  mezinárodně uznávanou certifikovanou zkoušku ECDL pro ověření uživatelských počítačových znalostí a dovedností . Žáci se zaměřením na informační technologie povinně studují druhý světový jazyk až od 7. třídy.

Pravidelně vyhodnocujeme studijní výsledky našich žáků,  z nichž dva nejlepší dostávají za odměnu studijní pobyt v Anglii zdarma. Žáci školy píšou školní časopis Jeremín. Pořádáme přípravné kursy k přijímacím zkouškám, školy v přírodě, ozdravné pobyty a lyžařské výcvikové kurzy, adaptační a kohezní pobyty. O hlavních prázdninách probíhá letní tábor Jeremín.

Materiální vybavení

V roce 2009 proběhla velká rekonstrukce školy, při níž došlo k výměně oken, rozvodu nově vybudovaného topení, zateplení střechy a pláště budovy. Rekonstrukcí prošel také stravovací provoz školy.

V létě roku 2016 proběhla rekonstrukce několika tříd a kabinetů ve 3. a 5.patře, nově byla zřízena recepce školy, souběžně s renovací vstupních prostor, byl zaveden bezpečnostní přístup do budovy včetně instalace kamerového systému. Prvňáčci mají novou podlahu z přírodního marmolea a novu výmalbu.Ve školní družině přibyla jedna třída pro nové oddělení, byla zřízena sborovna pro vychovatelky. Zrenovovány byly prostory schodiště a předsálí pro návštěvy v 2. patře. Proběhlo malování mnoha tříd a chodeb, jídelny a kuchyně. Před školu byly umístěny lavičky. Na jaře roku 2017 proběhla ve spolupráci s odborem životního prostředí ÚMČ Praha 4 revitalizace zeleně před budovou školy, na níž se podíleli i sami žáci a ochotní rodiče.

V létě 2017 proběhly další úpravy – kompletní rekonstrukce šaten prvního stupně včetně odvodnění zdiva, kontroly a opravy okapových svodů. Zřidili jsme relaxační hudebnu, došlo k modernizaci dvou družin, jedné třídy pro prvňáčky a pro šestý ročník, proběhla oprava vzdutých podlah fyziky, byly vymalovány sokly chodeb a poté instalovány informační rozcestníky po celé budově. Byl zmodernizován výdejní a objednávkový systém v jídelně, byly pořízeny multifunkční tiskárny, karty ISIC Školák, ITIC, ALIVE pro žáky a zaměstnance. Došlo k modernizaci zaměstnanecké ubytovny.  Zavedli jsme elektronickou žákovskou knížku s komunikačním systémem Komens pro 3. – 9. ročníky. Pro velký ohlas rodičů byla zavedena i pro 2.ročníky.

V létě 2018 jsme pokračovali v dalším vylepšování interiérů školy. Přestože letošní prázdninové práce nebyly velkého rozsahu, nakonec zabraly tolik času, jako ty loňské.

Proběhly opravy poničených podlah výměnou krytin v dalších třídách, pokračovalo malování dalších učeben, šaten tělocvičen, kuchyně a části jídelny, vytopené knihovny, zrenovovány byly poškozené zdi sociálního zařízení družiny  a kuchyně včetně nové výmalby, renovovaly se zdi poškozené zatékáním z okapových svodů v přístavbě, kde došlo i k rekonstrukci dvou jazykových učeben – výměna poškozené podlahy, oprava poškozené sádrokartonové zdi, došlo k čištění okapy, došlo k výmalbě celé chodby družinového patra, byly zrenovovány zvonky a domácí videotelefony, byl rozšířen bezpečnostní kamerový systém, došlo ke kompletní rekonstrukci zasíťování 2.patra. Vyměnili jsme dvě staré tabule, zakoupili jsme novu interaktivní tabuli s projektorem pro jazykovou učebnu, vybavili jsme další dvě třídy dataprojektorem s plátnem, pro jazykovou výuku jsme zakoupili nové přehrávače a začali jsme s obnovou fondu jazykových učebnic a výukových programů. V družinové třídě jsme zřídili jazykovou hernu a vybavili ji regály pro jazykové koutky. Pro výuku ICT byly zřízeny žákům osobní účty. Po výuku TV jsme zakoupili nové pomůcky a dresy s logem školy pro důstojnou reprezentaci žáků školy v soutěžích. 

Pro keramický kroužek jsme k nedávno zakoupené peci zřídili i nový kabinet pro keramické a polytechnické práce žáků. Díky KPZŠ jsme vybavili dílnu pro chlapce novým nářadím, pro dívky zřizujeme dívčí dílničku pro ruční práce a vybavili jsme ji potřebami pro šití.

Ve dvou třídách jsou nové lavice.

Pro zlepšení údržby podlahových ploch jsme zakoupili tři úklidové stroje.

Proběhlo mytí oken s rámy, strojové čištění podlah s pastováním všech tříd.

Byly opraveny zámky skříní a dokoupeny klíče k šatním skříňkám.

Byla dokončena rekonstrukce achivu.

Byla odstraněna tenisová hala, která byla v havarijním dosluhovém stavu.

S pomocí zřizovatele byl finálně projednán a připomínkován projekt plánované rekonstrukce sportovního areálu školy s pítkem a bylo dohodnuto zhotovení lávky a schodů ve svahu zahrady, jejichž realizace proběhne podle harmonogramu zřizovatele.

Byly zakoupeny dřevěné bočnice jako materiál pro zhotovení záhonků k výuce ČSP. Záhonky si zhotoví žáci v polytechnické výuce pod vedením Mgr.Tkadlčíka.

V budově školy je 25 učeben, z toho 5 jazykových pracoven a 1 jazyková laboratoř,  jazyková studovna s malou cizojazyčnou knihovnou, kde si žáci mohou půjčovat cizojazyčné knihy, pracovat s časopisy a odbornou literaturou. Žákům a zaměstnancům školy je přístupná velká žákovská knihovna s více než dvanácti tisíci tituly. Žáci mají možnost využívat knihovnu v době výuky i mimo ni. Počítačová pracovna je využívána pro výuku informatiky, ostatních předmětů, v odpoledních hodinách i pro zájmovou činnost. Odborné pracovny mají kvalitní technické vybavení, včetně interaktivních tabulí. Ve škole je moderní posluchárna s plazmovou obrazovkou, dataprojektorem a plátnem, využívá se pro konání besed, přednášek a koncertů. V budově jsou dvě tělocvičny s posilovnou a sprchami, pro technické a keramické práce jsou k dispozici dílny, vybavené ponky, keramickou pecí a hrnčířským kruhem. Školní jídelna s vývařovnou nabízí denně výběr ze dvou teplých jídel, tří nápojů, ovoce  či dezert. V areálu školy je k dispozici hřiště na házenou a malou kopanou, skokanský sektor, běžecká dráha a volejbalové hřiště, vždy s umělým povrchem. Škola má velkou zahradu s krásnou zelení, která je využívána o velké přestávce a v odpoledních hodinách. Žákům jsou k dipozici piknikové deky, houpací sítě a stínící plachta.

Školní družinu mohou navštěvovat žáci prvních až pátých tříd, k dispozici mají  vlastní družinové třídy. Ranní ŠD funguje od 6.30odpolední do 17.00. Školní klub je využíván v době čekání na odpolední vyučování nebo zájmovou činnost.

Pořádáme školní akademie, vánoční trhy, besídky a koncerty pro děti i rodiče. Vydávání školního časopisu Jeremín zajišťuje maximální informovanost všech rodičů o dění ve škole. V září připravujeme rodičům a žákům Jereminkoviny  s harmonogramem školního roku.

Rodičovská veřejnost je organizována v Klubu přátel základní školy, který je významným partnerem školy ve finančních a organizačních otázkách. Díky příspěvkům rodičů a kvalitní činnosti výboru a členů KPZŠ může škola postupně vylepšovat prostředí i systém odměn pro žáky. Díky mnoha rodičům pořádáme společné brigády, kdy udržujeme školní zahradu a také vztahy u tradičního táboráku s piknikem.

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo školy

Jeremenkova 1003, 147 00, Praha 4

Kontaktní osoby

Mgr. Jan Vondrouš
Ředitel školy

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Jeremenkova, 398, Hlavní město Praha, 140 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 3
X

Sledovat

E-mail: *