Čeština‎English

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1,2 a 4

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *

KDO JSME

Naše poradna zajišťuje odbornou psychologickou a speciálně pedagogickou službu dětem a mládeži i jejich rodičům a učitelům na všech stupních škol obvodu Prahy 1, 2 a městské části Prahy 4, od mateřských až po střední školy. (Obvody Jižního Města a Modřan mají své spádové poradny)

Služby, které poradna zajišťuje, se týkají především psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky a intervenční činnosti s ohledem na věk, školní zařazení dítěte či mladistvého, jeho vývoj a případné obtíže.

Poradna dále zajišťuje metodické a odborné vedení v oblasti poradenství pro pracovníky ve školství. Pořádá též vzdělávání formou besed, přednášek, kurzů v problematice poradenství, psychologie a speciální pedagogiky pro odbornou i laickou veřejnost. Vede odborné stáže pro studenty vyšších odborných a vysokých škol.

Jedná se především o:

 • Zjišťování školní zralosti v souvislosti s doporučováním odkladu školní docházky či předčasného nástupu do školy; podporu rozvoje pracovních, sociálních a řečových dovedností, percepčních funkcí, grafomotoriky a dalších nezralých funkcí před nástupem dítěte do školy
 • Diagnostika příčin školní neúspěšnosti, specifických poruch učení a chování a dalších školních obtíží; pomoc při zvládání některých výukových obtíží, pomoc při adaptačních nesnázích během nástupu do ZŠ a při přechodu mezi jednotlivými stupni školského systému; vedení ke správnému stylu učení
 • Vedení dětí se specifickými poruchami učení a chování speciálně pedagogickými nápravnými technikami, individuální i skupinovou formou
 • Posuzování harmonického vývoje osobnosti se zaměřením na podporu prosociálních forem chování, prevenci negativních jevů v sociálním vývoji a rozvoj sebepoznání
 • Pomoc při řešení osobních a profesních perspektiv žáků a studentů

JAK SE DO PORADNY OBJEDNAT

 • Požádat o odbornou pomoc při řešení výukových, výchovných či jiných obtíží svého dítěte mohou sami rodiče nebo zákonní zástupci. Nepotřebujete žádné doporučení.
 • Nejrychlejší způsob objednání je prostřednictvím objednacího formuláře (viz. níže). Také se můžete objednat telefonicky – sociální pracovnice s Vámi vyplní objednací lístek (jméno, příjmení a datum narození dítěte, bydliště, škola a třída, důvod vyšetření, telefonní kontakt na rodiče). Objednávka bude předána odbornému pracovníkovi, který se Vám ozve s termínem.
 • Dítě by do poradny měl objednávat rodič či jeho zákonný zástupce a ten by pak také měl dítě k vyšetření doprovodit. V případě, že se rodič nebo zákonný zástupce nemůže ze závažných důvodů dostavit (nemoc, pracovní problémy) a dítě doprovází např. prarodiče, musí tito mít od rodičů jejich písemný souhlas s vyšetřením. Dítě nemůže být bez souhlasu rodičů vyšetřeno. Stejně tak, pokud dítě do poradny doprovází chůva.
 • K návštěvě poradny po projednání s rodiči a s jejich písemným souhlasem může dát podnět i škola (třídní učitel, výchovný poradce), kterou dítě navštěvuje.
 • Z důvodu spolupráce se školou je lepší objednat se do spádové poradny. Pokud má Vaše dítě výukové problémy, může pracovník poradny na Vaši žádost promluvit s paní učitelkou ve škole, podívat se na Vašeho syna či dceru ve třídě při práci. Pokud je dítě mimoobvodní, můžeme na Vaše přání zaslat škole pouze zprávu, ale není možné školu navštívit. Také objednací lhůty u obvodních klientů jsou kratší než u mimoobvodních.

CO VZÍT S SEBOU

 • Pokud jdete do poradny poprvé, budeme se Vás pravděpodobně ptát na základní údaje o Vaší rodině a na to, co Vaše dítě ovlivňuje, co dělá rádo a co zase nerado. Budou nás zajímat informace o Vašem těhotenství a porodu, o raném dětství Vašeho syna či dcery. A pokud je Vaše dítě již školního věku, budeme se ptát i na situaci ve škole. Pokud máte doma záznamy o tom, kdy vyrostl Vašemu dítěti první zub, kdy začalo sedět, chodit, mluvit …, připomeňte si, prosím, tyto údaje nebo je vezměte s sebou.
 • Pokud má Vaše dítě výukové problémy, vezměte s sebou, prosím, i školní sešity, školou vyplněný Školní dotazník a žákovskou knížku.
 • Pokud bylo Vaše dítě vyšetřeno již jiným odborníkem v souvislosti s problémem, se kterým se chystáte navštívit naší poradnu, a máte z tohoto vyšetření zprávu, vezměte ji s sebou také (např. vyšetření dětského lékaře, logopeda, neurologa …).
 • Pokud bylo Vaše dítě vyšetřeno již v jiné poradně, doporučujeme Vám převést si spis Vašeho syna či dcery do naší poradny. Odborný pracovník bude mít srovnání, jak se Vaše dítě i jeho problémy vyvíjejí a nebudeme se Vás muset znovu ptát na informace, které jste již jednou uváděli. Převod spisu se provádí na základě písemné žádosti, kterou zašlete původní poradně. Bez Vašeho písemného souhlasu nemůže být spis převeden z jednoho pracoviště na druhé.
 • Pokud Vaše dítě používá kompenzační pomůcky (brýle, naslouchátko …), vezměte je určitě s sebou.
 • V případě, že Vaše dítě onemocní, přeobjednejte se na jiný termín (výsledky vyšetření by byly ovlivněny zhoršeným zdravotním stavem dítěte; také tím chráníte zdraví našich pracovníků i ostatních klientů).

KDY NENÍ NUTNÉ SE DO PORADNY OBJEDNÁVAT

 • Pokud má dítě mírné obtíže ve vzdělávání (např. pomalejší tempo práce, drobnější obtíže ve čtení, psaní, počítání, problémy se zapomínáním, drobné obtíže v koncentraci pozornosti atd.), lze je kompenzovat prostřednictvím mírných úprav v režimu školní výuky a domácí přípravy (podpůrná opatření prvního stupně). Tato podpůrná opatření zahrnují také podporu z důvodu akcelerovaného vývoje školních dovedností. Je možné jich využít při obtížích vyvolaných aktuálně nepříznivým zdravotním či psychickým stavem žáka. Pro poskytování podpůrných opatření prvního stupně školou není třeba doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC).
 • Nepostačuje-li samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka při vzdělávání, zpracuje škola Plán pedagogické podpory. Úpravy ve vzdělávání žáka navrhují pedagogičtí pracovníci školy, při tom spolupracují s pedagogickým pracovníkem poskytujícím poradenské služby ve škole a se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka.
 • S Plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka, všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu. Plán obsahuje podpis osob, které s ním byly seznámeny.
 • Poskytování podpůrných opatření prvního stupně škola průběžně vyhodnocuje. Nejpozději po třech měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě Plánu pedagogické podpory škola vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Není-li tomu tak, doporučí škola využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. Do doby zahájení poskytování podpůrných opatření na základě doporučení školského poradenského zařízení poskytuje škola podpůrná opatření prvního stupně na základě Plánu pedagogické podpory. Pokud jsou podpůrná opatření prvního stupně účelná, mohou podporovat žáka v celém průběhu jeho vzdělávání.
 • Poskytování podpůrných opatření prvního stupně školou však není podmínkou pro to, aby zákonný zástupce žáka/zletilý žák mohl požádat o poradenskou pomoc školské poradenské zařízení. Na návštěvu poradny se může objednat i bez doporučení školy, pokud podpora prvního stupně k naplňování vzdělávacích potřeb nepostačuje a není třeba vždy čekat, až od zahájení jejího poskytování uplynou tři měsíce.
 • O poradenskou pomoc v PPP můžete požádat, i když vašemu dítěti/vám není podpora prvního stupně školou poskytována. Nicméně doporučujeme možnost jejího poskytnutí se školou konzultovat a případně o ně školu požádat. Dětem, žákům nebo studentům s mírnými obtížemi ve vzdělávání může taková podpora postačovat, a pokud se jedná o vážnější obtíže, může alespoň do určité míry pomoci po dobu, než adekvátní podpůrná opatření doporučí poradna.
 • Jestliže je vašemu dítěti/vám podpora na základě Plánu pedagogické podpory poskytována, je třeba jej včetně vyhodnocení školou na návštěvu poradny přinést.
 • Poskytování podpůrných opatření ve vzdělávání pro děti, žáky, studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a nadané upravuje Vyhláška č. 27/2016 Sb. v platném znění.

ZPRÁVA

 • Zprávu si u nás můžete vyzvednout od pondělí do čtvrtka mezi 8–16.30 hod. nebo po telefonické dohodě
 • Zprávu můžeme vydat pouze zákonnému zástupci vyšetřovaného dítěte. Pokud vyzvedává zprávu jiný člen rodiny, musí mít od zákonného zástupce podepsanou plnou moc.
 • Pokud si zákonný zástupce nevyzvedne zprávu do 2 měsíců, bude založena do spisu. Její vydání bude pak možné až po telefonické domluvě.

PŘEVEDENÍ SPISU

 • Všechny materiály a informace získané během vyšetření zakládáme do spisu klienta. Ten je v poradně archivován do třiceti let klienta, poté proběhne skartace. Pokud nemá klient v poradně zavedený spis a je vyšetřen pouze na screeningu školní zralosti či při volbě povolání, archivují se tyto materiály jen 5 let.
 • Při změně poradny doporučujeme přeposlání spisu na nové pracoviště.
 • Spis můžeme přeposlat jen na základě písemné žádosti zákonného zástupce nebo zletilého klienta.

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT

 • Všechny informace, které pracovníkům poradny sdělíte, jsou důvěrné. Slouží k tomu, abychom Vám lépe pomohli vyřešit Vaše problémy.
 • Žádné informace – zprávy z vyšetření, případná doporučení, záznamy z rozhovorů apod. bez Vašeho souhlasu poradna nikomu nevydá ani ústně nesdělí. Každé předání podléhá Vašemu písemnému souhlasu. Výjimkou jsou OSPOD, Soud a Policie ČR – tato pracoviště mohou žádat informaci, zda je dítě v evidenci poradny, jakých služeb u nás rodina využila, jaké má dítě podpůrné opatření …
 • Nebojte se, hodně lidí řeší stejné problémy se svým dítětem jako Vy. A i když Vaše dítě zrovna propadá z matematiky, nechce mluvit pravdu nebo se neustále pere se spolužáky, neznamená to ještě, že je špatné. Je přece Vaše, a proto nejlepší.
Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo

Francouzská 56, 101 00, Praha 10

Obecné kontakty

Kontaktní osoby

PhDr. Galina Jarolímková
Ředitelka

Komentáře (0)

Napsat první komentář
Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Francouzská, 56, Hlavní město Praha, 101 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *