Čeština‎English

BLOG: 12 bodů pro lepší české školství

BLOG - Vít Šimral 1.11.2021 Vít Šimral Archivovaný článek

Co je třeba udělat, abychom posunuli české školství dál?

1. Zajistit financování a budování kapacit v oblasti vzdělávání

 • Navýšit celkový podíl financování výdajů na vzdělávání k hrubému domácímu produktu výrazně nad úroveň průměru zemí OECD
 • Sledovat cíl průměrného platu učitelů minimálně 100 % průměrné mzdy vysokoškolsky vzdělaného zaměstnance, který by měl být provázán s vytvořeným kariérním systémem
 • Posílit platy nepedagogických pracovníků a zohlednit regionální rozdíly
 • Posílit zázemí a rozvoj kompetencí subjektů v resortu školství
 • Zajistit odborníky v rámci realizované agendy z komerčního, neziskového a akademického sektoru
 • Posílit kvality projektového řízení a managementu napříč resortem
 • Nastavit a podpořit další profesní rozvoj pracovníků resortu a přímo řízených organizací
 • Vybudovat kapacity, institucionální i personální, pro implementaci nástrojů na regionální i místní úrovni a na úrovni jednotlivých škol
 • Zajistit vícezdrojové financování odborných a manažerských kapacit resortu z národních i evropských struktur
 • Zřídit externí evaluační orgán s mezinárodním zastoupením pro dohled a zpětnou vazbu ve věci naplňování cílů a opatření koncepčních dokumentů resortu

2. Reformovat cíle, obsah (kurikula), způsoby a ověřování výsledků vzdělávání

 • Revidovat RVP, vytvořit komplexní a dostupné vzdělávací zdroje
 • Zaměřit se na rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení
 • Proměnit učitelskou přípravu v souladu s cíli nového kurikula a podporovat další vzdělávání učitelů přímo ve školách (tutoři dochází přímo do škol)
 • Formativně ověřovat výsledky vzdělávání v souladu s novým kurikulem za účelem sledování rozvoje žáků ve vytipovaných oblastech (např. čtenářská a STEAM gramotnost)
 • Zrušit současnou podobu jednotných přijímacích zkoušek a vytvořit komplexní paletu nástrojů posouzení žáků, které budou k dispozici školám a jejich konečná individualizovaná podoba na každé škole certifikována
 • Zrušit současnou podobu společné části maturitní zkoušky a vytvořit nový víceúrovňový model výstupního hodnocení znalostí a dovedností

3. Garantovat rovné příležitosti ke vzdělávání

 • Zvýšit dostupnost předškolního vzdělávání od nejnižšího věku se zaměřením na sociálně komplikovaná prostředí
 • Nově systémově uchopit společné vzdělávání, vyhodnotit dosavadní systém, snížit administrativu, rozšířit možnosti přímého financování školu
 • Komplexně podpořit školní poradenství, vymezit a financovat specializační pozice (výchovní poradci, preventisté, asistenti, psychologové a další pedagogičtí pracovníci)
 • Zavést systém školské sociální práce a meziresortní spolupráce (case management) v rámci řešení žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání nebo školním neúspěchem
 • Vytvořit nový systém podpory a práce s nadanými a mimořádně nadanými jedinci
 • Revidovat systém pedagogicko-psychologických poraden
 • Revidovat systém zájmového a mimoškolního vzdělávání

4. Snížit administrativní a nepedagogickou zátěž škol

 • Sjednotit výkaznictví, zjednodušit školskou dokumentaci i dokumentaci realizovaných projektů a programů národního i evropského financování (výkonové výkazy, výroční zprávy, ŠVP, ŠAP)
 • Vytvořit jednotné informační prostředí pro účely správy vzdělávání a školství s přístupem všech dotčených a kontrolních orgánů státní správy a samosprávy tak, aby školy nebyly zatěžovány duplicitním vykazováním a kontrolou
 • Posílit a podpořit nepedagogický administrativní a projektový personál škol
 • Zkvalitnit a rozšířit metodické vedení administrativní správy škol

5. Proměnit pregraduální a další vzdělávání učitelů a ředitelů

 • Vymezit kompetenční rámec učitelské i ředitelské profese pro jednotlivé fáze jejich profesního života
 • Vytvořit kariérní systém učitelů a dalších pedagogických pracovníků jako podpůrný nástroj jejich profesního růstu
 • Vytvořit komplexní systém vzdělávání školského managementu jako pedagogických lídrů, kvalitních personalistů i manažerů

6. Posílit prostupnost vzdělávání od předškolní do vysokoškolské úrovně

 • Systémově uchopit agendu podpory různých vzdělávacích forem a cest
 • Podporovat mezipředmětovou spolupráce a interdisciplinaritu vzdělávání

7. Proměnit strukturu vzdělávací soustavy a dát novou roli odbornému školství v systému celoživotního vzdělávání

 • Vytvořit nový zákon o celoživotním vzdělávání
 • Vymezit novou roli a spolupráci odborného školství a zaměstnavatelů
 • Posílit všeobecnou větvi středního školství a vytvořit nový typu středních škol s možností průběžné specializace

8. Implementovat strukturu středního článku vedení na bázi reformy současné sítě krajských a obecních odborů školství

 • Doplnit personální a institucionální kapacity a posílit metodické vedení
 • Posílit kapacity kariérového poradenství a sjednotit jeho metodického vedení na úrovni středního článku

9. Revidovat cíle a strukturu vysokoškolského vzdělávání

 • Posílit nástroje podpory pro studenty ze znevýhodněného nebo odlišného prostředí
 • Snížit administrativní náročnost grantových a dotačních programů
 • Navýšit kapacity kombinovaného a distančního studia
 • Dopracovat systém výzkumných a profesních vysokých škol s využitím struktury VOŠ
 • Revidovat současný systém habilitací a jmenovacích řízení se zvážením anglosaského modelu
 • Vytvořit systém interních doktorských pracovníků na pracovištích a navýšit jejich finanční ohodnocení

10. Posílit komunitní charakter školských zařízení

 • Revidovat legislativní zakotvení orgánů pedagogického a manažerského vedení školy (pedagogická rada, školská rada) a přehodnotit jejich kompetence
 • Rozpracovat metodické vedení školských rad
 • Podpořit zavádění žákovských a komunitních participačních platforem (parlamenty, sněmy)

11. Budovat školskou infrastrukturu jako etalon moderní veřejné infrastruktury

 • Podporovat programy komplexních opatření k energetickým úsporám
 • Navázat ekologicko-environmentální výchovu na projekty rekonstrukcí škol a budování nové školské infrastruktury
 • Budovat školskou infrastrukturu jako centra komunitního a kulturního života

12. Posílit aspekty pohybového vzdělávání napříč školami a kurikulem

 • Navýšit hodinovou dotace pro pohybového vzdělávání
 • Revidovat cíle, obsahy, způsoby a ověřování výsledků pohybového vzdělávání a školního sportu
 • Navýšit a zkvalitnit institucionální, infrastrukturní a personální kapacity školního pohybového vzdělávání a školního sportu

O blogu

České školství se může pyšnit dlouhou tradicí plnou zajímavých jmen, ale jeho současný stav není ideální. V mezinárodních srovnáních zaostáváme ve většině ukazatelů. Jako klíčový se ukazuje nedostatek financí, které do českého vzdělávání tečou; jen navýšit náklady pro kvalitativní změnu ale nestačí. Je třeba, abychom se jako společnost shodli na tom, jaké má mít naše školství cíle, jakou strukturu a které nástroje má používat. Tento blog chce představit nápady a možnosti rozvoje českého vzdělávání a být jedním ze zdrojů informací a argumentů pro celospolečenskou debatu.

Já se jmenuji Vítek Šimral a už více než 2 roky mám tu čest být radním pro oblast školství hlavního města Prahy. Pocházím z učitelské rodiny, proto můžu sledovat české školství zevnitř vlastně od narození. Myslím, že jsme dnes dál, než jsme byli třeba před 20 lety. Zároveň ale věřím v ohromný potenciál, který v našem vzdělávání ještě dříme; můžeme jej probudit, když si jako společnost řekneme, že to stojí za to a že do radikální kvalitativní změny českých škol jdeme!

Převzato z Blogu – Jak dál se školstvím

Zobrazit články autora

Vít Šimral

Sledovat
Sleduje: 19
X

Sledovat

E-mail: *
1.11.2021 Vít Šimral Archivovaný článek
Zobrazit Skrýt

Komentáře k článku (0)

Napsat komentář

Napsat komentář