Čeština‎English

Co nabízí projekt iKAP PRAHA

Článek - iKAP 12.10.2021 Markéta Brücknerová Archivovaný článek

Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství“ (KPR Praha)

Projekt iKAP Praha navazuje na dlouhodobou spolupráci mezi Hospodářskou komorou hl. m. Prahy a Odborem školství Magistrátu hlavního města Prahy. Toto partnerství se velice dobře osvědčilo již při realizaci projektu Řemeslo žije!, jehož primárním cílem bylo podpořit technické vzdělávání v oborech s výučním listem a oživit řemesla jako taková.

I díky tomuto projektu se reálně podařilo o tématu nejen více hovořit, ale také se o technické profese vzbudil zájem a větší měrou se do hry vtáhli podnikatelé. Na základě projektu, který se dočkal celkem tří navazujících pokračování, vznikla celá řada velice úspěšných aktivit.

Jde například o originální princip soutěží Sollertia, kdy žáci nesoutěží mezi sebou, ale porovnávají své dovednosti přímo s fachmanem z praxe. Nebo třeba koncept TOP Kempů, kdy žáci zdokonalují své dovednosti přímo v prostředí podniků, kde pracují s exkluzivními materiály, přístroji či postupy, ke kterým se ve školách nedostanou. V neposlední řadě pak vznikl koncept tzv. Polytechnických hnízd, která vracejí do hry dříve běžné dílny pro základní školy.

Pokračování výše uvedených aktivit a také celá řada novinek je pak součástí programu aktuální spolupráce Hospodářské komory hl. m. Prahy a Magistrátu HMP. Projekt je zaměřený na implementaci aktivit profilovaných v rámci Krajského akčního plánu vzdělávání v hlavním městě Praze. KAP Praha je nástroj pro zlepšení řízení škol, hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol. Bližší informace o KAP Praha naleznete na www.kap-praha.cz.

iKAP Praha, projekt, který jsme odstartovali v červnu 2018, přinese během tří let podporu vzdělávání na území Prahy v celkovém objemu přesahujícím 250 milionů korun, a to díky financování z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Zapojí se široký okruh škol od mateřských, až po střední. Jednotlivých akcí se zúčastní více než 30 tisíc žáků. Aktivit přitom proběhne skutečně celá řada. Pro ilustraci vybíráme jen některé.

V našem nejnovějším projektu budou v prostředí středních škol a v domech dětí a mládeže umístěny skvěle vybavené třídy, které budou moci využívat rovněž žáci a pedagogové základních škol, které tak budou moci postupně vracet polytechnickou výchovu do svého programu, aniž by složitě investovaly do vybavení vlastních dílen a do zajištění dalšího odborně kvalifikovaného personálu. Vedle běžných „dílen“ přitom zavádíme klíčový, a ze strany podniků tolik žádaný program robotiky a mechatroniky.

Již v praxi osvědčenou soutěž žáků Sollertia poprvé otestujeme v celorepublikovém i mezinárodním klání.

Celkem 48 tříd pražských škol se změní v moderní centra interaktivní výuky, které pomohou zavádět do pedagogické praxe moderní technologie a postupy. Tato centra výrazně podpoří vzájemnou spolupráci škol a jejich výstupy budou sloužit jako podklad pro práci jak přímo pedagogů také dalších škol, které moderní technologie postupně zařazují do svého vybavení.

Koncept PolyTechBusu přiveze řemeslo přímo k těm nejmenším. Skupina profesionálů bude realizovat akce, které pomocí her a soutěží zavedou žáčky z našich školek a prvního stupně ZŠ do světa vybraných technických profesí.

Cíle projektu:

  • Implementace a praktická realizace záměrů Krajských akčních plánů v kapitole investice, resp. podpora oblasti vzdělávání a dovedností
  • Rovný přístup ke kvalitním programům předškolního rozvoje
  • Prevence předčasného ukončování školní docházky
  • Řada nástrojů, jejichž uvedením do praxe dojde v dlouhodobém měřítku k výraznému zkvalitnění pražského školství

Klíčové aktivity:

  • Komplex aktivit profesního rozvoje pedagogických pracovníků pražských škol
  • Polytechnická výchova pro žáky MŠ/ZŠ/SŠ a hledání cest k růstu atraktivity technického vzdělávání
  • Inkluzivní koncepce a efektivní opatření inkluze, včetně aktivit posilování čtenářské a matematické gramotnosti
  • Síťování škol napříč stupni vzdělávání a podpora prostředí pro přenos dobré praxe škol, podniků a dalších aktérů vzdělávání

Magistrát hlavního města Prahy mapuje demografický vývoj stavu „náctiletých“ a jeho dopad, resp. důsledek do odborného školství, včetně další budoucnosti „řemesla“. Jako dobrý předpoklad úspěšnosti tohoto projektu se ukázalo spojení stávajících výstupů a zkušeností Magistrátu s Hospodářskou komorou hlavního města Prahy, která má také v portfoliu členské základny živnostníky, odborné cechy a školy.  Prostřednictvím partnerství na výše uvedeném projektu, se intenzivně naplňuje záměr projektu nejen pro učňovské školství, ale pro technické vzdělávání obecně.

Projekt přepokládá v tříletém období zapojení širokého okruhu subjektů od mateřských až po střední školy v objemu více jak třicet tisíc žáků v jednotlivých aktivitách. Vybavené dílny, umístěné přímo v budovách středních škol, které budou navštěvovat i žáci základek, mají za cíl navracet polytechnickou výchovu i této věkové kategorii.  „Robotika“ jako nezbytná součást polytechnického vzdělávání, má za cíl využít obrovský zájem dětí o IT dovednosti a připravit je na budoucí povolání. A to znamená nejen na ta, která již existují, ale i další, která v rámci aktivit typu Průmysl 4.0 teprve vzniknou. Projekt myslí nejen na informativní vzdělávání i těch nejmenších dětí, ale i na osvojení si učiva netradičním způsobem, a zároveň seznámení s technologiemi, které budou součástí dalšího vzdělávání a jednou i třeba povolání těchto dětí a studentů. Páteří projektu je podpora pedagogických pracovníků na cestě ke zkvalitnění výuky prostřednictvím speciálních vzdělávacích programů pro odborné a polytechnické vzdělávání.

Nové pojmy a klíčové nástroje rozvoje polytechnického vzdělávání Prahy:

Polytechnická hnízda

Nová koncepce polytechnické výchovy vytvořením „dílen“ reaguje na skutečnost, že základní školy nejsou v současnosti materiálně ani personálně vybaveny k zavedení technických předmětů zpět do výuky.

PolyTechBus

Aktivita pro ty školy, které z technických aj. důvodů, nemohou realizovat či využívat Polytechnická hnízda. Dodávkové auto (minibus), vybavené pro práce polytechnické výchovy, „přiveze“ spolu s mistry řemeslo přímo do škol.

Centrum interaktivní výuky

Vybudování „Centra“ znalostí a kompetencí, které pražským pedagogům umožní realizovat vyučovací hodiny polytechnické výchovy za využití technického vybavení multimediálních tříd.

TOP Kempy

Tato aktivita si klade za cíl podpořit realizační opatření, která pomohou zvýšit intenzitu vzájemné spolupráce škol a trhu práce.  Škola ve Firmě nebo Dílně mistra či na odborném, univerzitním pracovišti a vzájemná spolupráce na pracovním úkolu, je originální pražský koncept a specifická výuková jednotka nejen pro žáky, ale i pedagogy středních škol.

Kontaktní osoby:

Ing. Barbora Kafková – koordinátor spolupráce středních škol a podniků

Mail: kafkova@hkp.cz

Tel.: 739 261 270

Daniel Hendrych – koordinátor spolupráce se zástupci ZŠ

Mail: hendrych@hkp.cz

Tel.: 703143908

Název projektu: „Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství“ (KPR Praha)

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0007972

Program: ESIF – OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Doba trvání projektu: 36 měsíců (2018-2021)

Rozpočet projektu: CZK 261 379 094,06

Projektový manažer: Ing. David Janata, MBA

Zobrazit články autora

Markéta Brücknerová

Sledovat
Sleduje: 5
X

Sledovat

E-mail: *
12.10.2021 Markéta Brücknerová Archivovaný článek
Zobrazit Skrýt

Komentáře k článku (0)

Napsat komentář

Napsat komentář