Čeština‎English

MATEŘSKÉ ŠKOLY: Pedagogická praxe včera, dnes …. a zítra?

BLOG - Mateřské školy 21.11.2021 Nádvorníková Hana Archivovaný článek

Vzpomínáte si ještě na svoji první praxi, na den kdy jste jako student či studentka pedagogické školy zkoušeli poprvé samostatně pracovat s dětmi v mateřské škole? Já si na tenhle zážitek vzpomínám dodnes, i když už od něj uplynulo hodně let. 

Přede mnou sedí celá třída dětí na židličkách (obvykle se „zaměstnání“ dělala frontálně,  se všemi dětmi), za zády cítím pohledy patnácti svých spolužaček, vyučující praxe z pedagogické školy i paní učitelky z téhle třídy. Všichni mají v ruce sešity a tužky, za chvíli začnou zapisovat, co se mi podařilo a co ne a to pak bude základ pro „rozbor“, hodnotící pohovor na závěr praxe . Na svůj první „výstup“(jak se této formě praxe říkalo), jsem se svědomitě připravila; přípravu mám podrobně napsanou a zkontrolovanou přesně podle pokynů, nachystané pomůcky leží na stolku. Jen ruce se mi trošku chvějí trémou. Ještě potřebuji posunout stojan s těžkou magnetickou tabulí blíž k dětem, aby dobře viděly a najednou rána – tabule se řítí k zemi. Naštěstí žádné dítě není v jejím dosahu, ale i tak je to pro mne šok. Nejraději bych ze třídy utekla…    Co teď? Než jsem se rozhodla, stojí vedle mne paní učitelka, pomáhá mi tabuli dát zpět na místo a potichu mi říká: „ to nic, to se stává, taky jsem byla na svém prvním výstupu nervózní…“ Jak jsem přežila svoji první praxi do konce už nevím, ale tahle věta mi tehdy moc pomohla a vzpomínám na ni dodnes.

Ano, v práci mateřských škol a i v přípravě budoucích pedagogů se jistě hodně změnilo, ale to základní – potřeba, aby se studenti setkávali na svých praxích s osobností vnímavého a empatického pedagoga, který je mu sám vzorem v práci s dětmi a zároveň dokáže poradit, motivovat, ale i citlivě pojmenovat problémy či nedostatky v jeho práci, zůstává stejná.

Proto si i nyní uvědomujeme, že být dobrou učitelkou praxe je role velmi náročná. Na jedné straně je třeba, aby se studenti naučili s dětmi pracovat co nejlépe, aby získali všechny potřebné dovednosti, dokázali děti zaujmout a zároveň je respektovat. Na straně druhé by ale připomínky či kritika učitelky k jejich prvním pokusům při práci s dětmi (byť připomínky oprávněné a dobře míněné), neměly snížit sebehodnocení studenta. Neměly by jej připravit o jeho motivaci nadále zkoušet, zlepšovat se, nebo jej dokonce od této profese odradit. Zároveň je jistě důležité, jaký vztah se mezi studentem a učitelkou z MŠ, či jiným pedagogem cvičné instituce, při praxi vytváří. Bude vztah mezi nimi partnerský, respektující, ale zároveň otevřený, nebo si student jen formálně splní svoji povinnost praxi absolvovat a její průběh zhodnotit.

Zvládnout tohle vše vyžaduje veliký kus pedagogického umění, empatie, ale i profesních dovedností, kterými nemusí být každý předškolní pedagog vybaven, i když ve své práci s dětmi má výborné výsledky. Tyto specifické kompetence však může postupně zlepšovat například na různých seminářích, workshopech, formou sdílení zkušeností s ostatními pedagogy praxe (včetně vyučujících pedagogických škol) i dalšími odborníky a zlepšovat se například v dovednostech, se jak poskytovat studentovi odpovídající zpětnou vazbu, jak vést hodnotící rozhovor po skončení praxe atd.

Velmi důležitá je i spolupráce mateřských škol, či dalších organizací, kde praxe probíhají, s učiteli pedagogických škol, které své studenty na praxi vysílají

K tomu, aby pedagogická praxe byla pro studenty profesně i lidsky co nejpřínosnější, směřuje aktivita projektu s názvem Program pro růst kvality praxí žáků pedagogických oborů v prostředí MŠ“, která byla zahájena v rámci OP VVV ve výzvě Implementace krajských akčních plánů 2.

iKAP 2, (Komplexní program rozvoje klíčových oblastí (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047) vznikl  a je  realizován ve  spolupráci Odboru školství mládeže a sportu HMP s Hospodářskou komorou  Hlavního města  Prahy.

Realizace  byla  zahájena na podzim 2021 a je plánována do listopadu 2023 . Základním cílem je zkvalitňovat pedagogické praxe žáků a studentů škol, které je připravují pro profesi předškolního pedagoga.  Bude tedy poskytovat prostor pro vzájemné setkávání odborníků z této oblasti, zejména pedagogů  cvičných mateřských škol, DDM, CVČ , kde praxe studentů probíhají a vyučujících pedagogických škol i dalších odborníků z oblasti předškolního vzděláváni. Umožní účastníkům, předávání zkušeností s vedením praxí, nabídne jim příklady dobré praxe i možnosti vzdělávacích kurzů a seminářů. Na jeho základě vznikne i základní metodika vedení praxí, kde najdou jak pedagogické školy, tak cvičné organizace praxe, mnoho inspirací. Rovněž bychom chtěli v Praze vytvořit základní skupinu/síť „cvičných“ mateřských škol, DDM, CVČ, které by poskytovaly radu či inspiraci i všem dalším zařízením praxe, která ještě příliš zkušeností s jejím vedením nemají.

Projekt tedy bude mít několik etap, které se budou vzájemně prolínat a doplňovat:

  • screening  odborných praxí formou dotazníkového šetření a následných rozhovorů s pedagogy z 30 pražských MŠ (DDM,CVČ…)
  • vytvoření sítě mateřských škol a dalších organizací, které se praxemi zabývají dlouhodobě a mají zájem o její průběžné zkvalitňování
  • předpokládáme vznik Centra kolegiální podpory v některých z výše uvedených MŠ/DDM,CVČ…, které bude výhledově fungovat jako metodická pomoc pro další organizace praxe a budou na nich probíhat  setkávání, semináře atd.
  • návrh a ověření metodiky k realizaci praxí, která vznikne na základě podnětů organizací praxí i vzdělavatelů
  • organizování různých forem komunikace a vzdělávání, pro pedagogy z organizací zapojených do projektu, ale i další zájemce („kulaté“ stoly, webináře, semináře)

Na tomto portále vás o průběhu projektu budeme postupně informovat. Portál je ale i místem, kde můžete psát vaše vlastní zkušenosti, doporučení, názory. Velmi proto uvítáme vaše nápady a náměty. Budete tak moci do značné míry i ovlivnit, jak konkrétně se projekt bude vyvíjet, jaká témata by bylo vhodné zařadit, čemu se nejvíce věnovat. Moc se na tuto formu kontaktu s vámi těšíme.

Svoje příspěvky můžete posílat na níže uvedené adresy:

Mgr. Hana Nádvorníková, hlavní metodik projektu, kontakt:  nadvornikova.ikap2@seznam.cz

Mgr. Ivana Mrklasová, odborný garant projektu: ivamrk@email.cz

Mgr. MgA. Petra Martinovská, hlavní koordinátor projektu: Petra.Martinovska@praha.eu

Projekt iKAP 2, aktivita 06 „Program pro růst kvality praxí žáků pedagogických oborů v prostředí MŠ“.

Praxe studentů v mateřských školách

Zobrazit články autora

Nádvorníková Hana

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *
21.11.2021 Nádvorníková Hana Archivovaný článek
Zobrazit Skrýt

Komentáře k článku (0)

Napsat komentář

Napsat komentář