Čeština‎English

EDUin: Co se bude dít v roce 2022 (Strategie 2030+ )

Z domova 24.1.2022 Markéta Brücknerová Archivovaný článek

Informační centrum o vzdělávání přineslo přehled systémových změn, ke kterým české školství směřuje při naplňování cílů dokumentu Strategie vzdělávání do roku 2030+. Vláda ČR strategii schválila 19. října 2020 a zaměřuje se na dva strategické cíle, kterými jsou za 1) získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život a za 2) snížení nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnění maximálního rozvoje potenciálu dětí, žáků a studentů. Pro období 2020 až 2023 vzniklo 5 implementačních karet, které popisují k jakým změnám, jakými cestami a za použití kterých nástrojů bychom postupně měli dojít.

Implementační karty:

Podpora předškolního vzdělávání

 • Cíle:

Zvyšovat kvalitu předškolního vzdělávání a zapojovat do něj čím dál více dětí – proměna obsahu vzdělávání s důrazem na klíčové kompetence, podpora pedagogů a individualizovaná práce s dětmi.

 • Zvýšit účast na předškolním vzdělávání dětí všech věkových skupin
 • Upravit obsah RVP PV a aktualizovat obsah vzdělávání ve školách
 • Sledovat rozvoj a osobní vzdělávací pokroky jednotlivých dětí více systematicky
 • Zaměřit se na přetrvávající vysoký počet dětí s odkladem školní docházky
 • Podporovat kvalitu pedagogického vedení škol
 • Podporovat vzdělávání rostoucího počtu dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ

Implementační kartu včetně zdůvodnění cílů a fáze realizace najdete ZDE.

Revize RVP ZV a metodická podpora školám

 • Cíle:

Cílem opatření je modernizovat obsah vzdělávání tak, aby odpovídalo dynamice a potřebám 21. století. Škola musí rozvíjet kritické myšlení, práci s informacemi, klást důraz na spolupráci a zároveň podporovat kompetenci k celoživotnímu učení. Základem vzdělání jsou kompetence pro život a jádrové učivo, které musí žáci umět propojovat, rozvíjet a aplikovat v každodenním osobním, profesním i občanském životě.

Smyslem ústupu od širokého objemu očekávaných znalostí je podpořit schopnost hlubšího porozumění problémům v širších souvislostech.

 • Odlehčit, upravit a redefinovat jádrové a rozvíjející učivo
 • Inovovat obsah vzdělání

Implementační kartu včetně zdůvodnění cílů a fáze realizace najdete ZDE.

Podpora a řízení škol

 • Cíle:

Vybudování funkčního systému podpory škol, který přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání, spolupráci, zefektivnění řízení škol a školské soustavy a ke snížení nerovností ve vzdělávání.

Úkolem středního článku bude zejména:

 1. poskytovat nebo koordinovat metodickou podporu školám na daném území včetně podpory rozvoje manažerských a řídících kompetencí ředitelů škol;
 2. podporovat spolupráci mezi školami a dalšími aktéry, jejich vzájemnou komunikaci a sdílení účinné praxe;
 3. koordinovat záměry a aktivity jednotlivých škol a aktérů ve vzdělávání v daném území;
 4. poskytovat podporu v oblasti administrativních činností;
 5. poskytovat školám aktuální informace relevantní pro dané území;
 6. přinášet MŠMT aktuální informace ze škol;
 7. poskytovat základní právní podporu a poradenství ve školství;
 8. podporovat pozitivní inovace ve školách, pomáhat s jejich vyhodnocováním a dalším rozšiřováním ve spolupráci s NPI ČR;
 9. monitorovat dopady rozvojových a podpůrných aktivit ve školách na zvyšování kvality učení žáků, klíčové vzdělávací výsledky a zvyšování rovných šancí ve vzdělávání ve spolupráci s ČŠI;
 10. poskytovat podporu školám v oblasti rozvoje využívání jejich ICT nástrojů ve spolupráci s NPI ČR.
 11. Metodicky podporovat činnost školských rad a spolupráci škol a rodičovských sdružení.

Implementační kartu včetně zdůvodnění cílů a fáze realizace najdete ZDE.

Inovace oborové soustavy

 • Cíle:

Cílem je funkční, prostupná a atraktivní oborová soustava, která prostřednictvím revize obsahů vzdělávání zajistí, aby byli jeho absolventi vybaveni kompetencemi pro další profesní i neprofesní vzdělávání, osobní život a dlouhodobou uplatnitelnost na trhu práce.

Tři hlavní pilíře pro proměnu odborného vzdělávání:

 1. Kurikulum – dvoustupňové na národní úrovni RVP/na regionální úrovni ŠVP Všeobecně vzdělávací složka pro jednotlivé kategorie dosaženého vzdělání (E, H, M/L) Odborná složka vzdělání (společný odborný základ, odborná/kvalifikační složka)
 2. Kvalifikace – specifická kvalifikační složka (např. NSK, PK/ÚPK)
 3. Partnerství – spolupráce škol a firem, spolupráce se zaměstnavateli a dalšími partnery v oblasti odborného vzdělávání

Implementační kartu včetně zdůvodnění cílů a fáze realizace najdete ZDE.

Disparity

 • Cíle:

Zvýšit kvalitu vzdělávání ve strukturálně postižených krajích s důrazem na zvýšení účasti dětí v předškolním vzdělávání, metodickou podporu škol vzdělávajících vysoký podíl sociálně znevýhodněných žáků a jejich zřizovatelů.

Zdůvodnění: Český vzdělávací systém je charakteristický výraznými nerovnostmi v kvalitě škol – a to v podobě regionálních nerovností i nerovností uvnitř regionů – které do velké míry determinují individuální vzdělávací výsledky a vedou k omezení rovnosti šancí na dosažení kvalitního vzdělání. Přetrvávajícím problémem je i velká závislost výsledků vzdělávání na socioekonomickém a kulturním statusu rodiny žáka a závislost vzdělanostních drah na rodičovských aspiracích. Důsledkem je, že diferenciace škol podle socioekonomického a kulturního statusu rodičů vede k omezenému pedagogickému optimismu části českých učitelů – tedy důvěře, že v prostředí s kumulací žáků s nižším statusem lze výsledky žáků ze znevýhodňujícího prostředí posilovat.

Implementační kartu včetně celého zdůvodnění cílů a fáze realizace najdete ZDE.

Zdroj: EDUin.cz

Zobrazit články autora

Markéta Brücknerová

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *
24.1.2022 Markéta Brücknerová Archivovaný článek
Zobrazit Skrýt

Komentáře k článku (0)

Napsat komentář

Napsat komentář