Čeština‎English

Jak probíhají praxe v mateřinkách očima praktikantů?

BLOG - Mateřské školy 3.11.2022 Nádvorníková Hana Archivovaný článek

Kvalitu výsledků odborných praxí budoucích předškolních pedagogů ovlivňuje propojení jejich tří hlavních subjektů, kterými jsou:

 1. mentoři – tedy učitelky a učitelé mateřských škol a dalších zařízení praxe, kde praxe probíhají
 2. vzdělavatelé – v našem projektu to jsou SOŠ nebo VOŠ s pedagogickým zaměřením, ve kterých se budoucí učitelky a učitelé předškolních dětí vzdělávají
 3. praktikanti  – to znamená samotní žáci a studenti těchto škol, kteří praxe v různých zařízeních absolvují

Názory a postoje prvních dvou skupin, tedy mentorů ze cvičných mateřských škol a zástupců vzdělavatelů, jsme již na mnohých našich setkáních zjišťovali. Na několika kulatých stolech, seminářích i workshopech jsme měli možnost se o postojích, dobrých zkušenostech i případných problémech hodně dozvědět. Zatím nám však chyběl pohled třetí a z hlediska projektu velmi důležité skupiny, samotných praktikantů.

Proto byl 7. kulatý stůl dne 18. 10. 2022 věnován setkání s nimi. Tentokrát se setkání konalo v nově zrekonstruované budově Centra volného času Marie Montessori – středisku odborné praxe při VOŠ a SOŠ pedagogické v Praze 6, v Dejvicích. Obsah setkání připravily dvě vyučující školy, které zde vedou i odborné praxe – Mgr. Dana Vlková a Mgr. Markéta Simandlová. Tentokrát tu ale byly ne v roli vyučujících, ale spíše konzultantů, organizátorů a zejména v roli naslouchajících.

Po krátkém přivítání metodička projektu Mgr. Hana Nádvorníková studentům krátce představila projekt a jeho cíle, ale zejména smysl dnešního setkání. Potom se představili všichni přítomní – vyučující i studenti. Seznámení proběhlo i jako krátká „ledolamka“ – každý řekl něco o svých zájmech; zálibách. Uvolněnou atmosféru doplnilo i přichystané občerstvení, ale hlavně velmi pohodový způsob komunikace obou vyučujících.

Přítomní praktikanti byli jak ze střední pedagogické školy, tak z vyšší odborné školy a byli z různých ročníků. Proto byly jejich názory poměrně různorodé a pro všechny přítomné velmi důležité.  

Otázky k dnešnímu setkání připravily obě vyučující školy a se týkaly jednotlivých fází praxí:

1. fáze 

Co vám pomohlo dobře nastartovat praxi v jejím počátku (to je například přivítání v MŠ, jak jste byli představeni v MŠ ostatním zaměstnancům, dohodnutí na způsobu přípravy, komunikace mezi učitelkami, práce s portfoliem, nahlédnutí do dokumentace atd.)

2. fáze

Co vám pomohlo úspěšně a v příjemné atmosféře realizovat praxi? (spolupráce s učiteli, možnost využít metodických materiálů, podpora ze strany mentora, zpětná vazba, možnost účastnit se jiných aktivit MŠ…)

3. fáze 

Co by nemělo chybět na závěr praxe? Jaká je ideální forma zpětné vazby na závěr praxe, co vás nejvíce posouvá dál?

Na vlastní aktivitu se praktikanti rozdělili do tří skupin. Každá skupina postupně promýšlela a odpověděla na výše uvedené otázky, které již byly připraveny na stanovištích a ke kterým praktikanti zapsali svoje názory a postřehy.

Na závěr jednotlivé skupiny názory shrnuly a prezentovaly je před ostatními.

Všechny skupiny pracovaly s velkým zaujetím, bylo zřejmé, že je možnost vyjádřit se k praxi velmi oslovila, jejich názory byly otevřené a velmi konstruktivní.

A jaké byly nejčastější názory k jednotlivým okruhům? Co by si studenti přáli, co by jim nejvíce pomohlo? Tohle jsou záznamy nejdůležitějších písemných i ústních podnětů, které si praktikanti připravili a které pak zazněly v jejich prezentaci:

K 1. fázi – zahájení praxe

 • při nástupu na praxi by bylo potřeba se seznámit s chodem v mateřské škole i ve třídě, kde bude praxe probíhat – zejména jaká mají pravidla chování dětí ve třídě, na zahradě…
 • mít možnost seznámit se s prostorovým a materiálním vybavením mateřské školy, jejími pomůckami, knihovnou… Domluvit si, co mohou praktikanti při praxi využívat, kde najdou i inspiraci v metodikách atd.
 • seznámit se i s ostatním personálem (učitelkami, kuchařkami..), ale i s dětmi
 • mít možnost seznámení se školním vzdělávacím programem a třídním vzdělávacím programem i další dokumentací třídy a školy
 • paní učitelka by mohla ukázat vzor vlastní přípravy, tematického bloku a nabídnout, co z něj praktikant může vyzkoušet
 • mít možnost si občas vybrat věkovou skupinu dětí, kde budou na praxi (poznat i práci s mladšími dětmi, nejen s předškoláky)
 • seznámit rodiče s přítomností praktikanta
 •  upozornit na případné vzdělávacími problémy některých dětí (ale ne předem „škatulkování“), spíše vědět, že tyto děti mohou reagovat  trochu jinak než ostatní
 • umožnit i praxi v místě bydliště

Ve 2. fázi  – tedy v průběhu praxe by praktikanti nejvíce ocenili:

 • učitel by měl být podporou, motivací pro praktikanta, je důležitá jeho osobnost, měl by být příkladem
 •  důležitá je každodenní konzultace „výstupů“ (příprav před ním a hodnocení po něm)
 • dopomoc mentora při práci s portfoliem (umožnit praktikantům získat informace k vyplnění některých jeho částí)
 • mentor by vždy měl být přítomný při „výstupech“ praktikanta po celou jejich dobu (zaznělo zde, že někdy to tak bohužel není…)
 • každodenní hodnocení by mělo být konkrétní, ocenit pozitiva, pojmenovat i nedostatky (nejen říci “ bylo to celkem dobrý“…)
 •  umožnit praktikantovi zapojení do běžných režimových činností, tedy jeho aktivita nekončí „výstupem“. Ideálně umožnit účastnit se i dalších akcí MŠ – například plavání, výletů, dni otevřených dveří atd.
 • velmi důležitá je rovnocenná komunikace mezi učitelkou a praktikantem (neshazovat autoritu praktikanta, zejména před dětmi)
 • zbytečně do „výstupů“ nezasahovat, pokud to lze, nechat praktikanta vyřešit i složitější situace

Při 3.fázi – ukončení a závěr praxe

 • na závěrečné hodnocení si udělat dost času, zhodnotit, co se podařilo, kde vidí mentor prostor pro zlepšení, navrhnout jiné možnosti řešení situací
 • mít čas na rozloučení s dětmi i učitelkou
 • mít prostor pro hodnocení od dětí (co se jim líbilo, co se naučily)

Ve svých názorech byli praktikanti velmi otevření, upřímní. Jejich podněty budou využity při tvorbě metodiky praxí i jako jedno z témat vzdělávacího cyklu pro mentory.

Autor: Mgr. Hana Nádvorníková, metodička projektu KA06 „ Program pro růst kvality praxí žáků pedagogických oborů v prostředí MŠ“

Zobrazit články autora

Nádvorníková Hana

Sledovat
Sleduje: 3
X

Sledovat

E-mail: *
3.11.2022 Nádvorníková Hana Archivovaný článek
Zobrazit Skrýt

Komentáře k článku (0)

Napsat komentář

Napsat komentář