Čeština‎English

Zápisky z MŠ: Představujeme zapojené školky – Mateřská škola Parmská 389 Kytičková mateřinka

BLOG - Mateřské školy 11.4.2023 Ivana Mrklasová Archivovaný článek

Do projektu IKAP 2, směřujícího ke zkvalitnění pedagogických praxí, je zapojeno 30 zařízení z Prahy poskytujících předškolní vzdělávání. Mezi nimi jsou státní, církevní i soukromé mateřské školy, centra předškolní výchovy při DDM či předškolní třídy v ZŠ. Ředitele nebo mentory, kteří zajišťují pedagogické praxe jsem požádala o krátké shrnutí celého projektu a jeho konkrétního přínosu pro dané zařízení. Další v řadě předškolních zařízení je Mateřská škola Parmská 389 v Praze 10, kde je ředitelkou Bc. Eva Svobodová a na otázky odpovídala mentorka Mgr. Dita Vacková.

Představte, prosím, vás a vaši instituci.

Jsem učitelkou s 20letou praxí. Již po základní škole jsem se rozhodla stát učitelkou v mateřské škole, vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Praze obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Nastoupila jsem do praxe, a poté jsem pokračovala na Pedagogické fakultě oborem Předškolní pedagogika v dálkové formě. Jsem zároveň lektorkou dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků na NPI a velmi mě baví předávat své znalosti a zkušenosti jak budoucím, tak již v praxi působícím učitelkám. Stále se ráda vzdělávám a aplikuji nové poznatky do své praxe. Svoji práci mám ráda, pro svou jedinečnost každého dne, kreativitu a možnost být dětem průvodcem na cestě jejich rozvoje. Myslím, že dobrý učitel se pozná tím, že dokáže přemýšlet jako jeho žák a vytváří prostředí, ve kterém se cítí všichni dobře. Jako mentorka praxí vnímám tedy jako klíčové předávat studentům respektující přístup k dětem.

Mateřská škola Parmská 389 je školou sídlištního typu s dobrou dopravní dostupností. Nachází se uprostřed panelové zástavby sídliště Horní Měcholupy na území MČ Praha 15. Jedná se o jednopatrovou budovu se 4 třídami. Od 1. 9. 2014 bylo uvedeno do provozu detašované pracoviště CPV Bolevecká 468. Je umístěno v budově bývalého domova DUHA, která prošla celkovou rekonstrukcí a došlo k zmodernizování objektu. V budově je 6 tříd mateřské školy.

Mateřská škola s oběma objekty je deseti třídní s kapacitou 280 dětí. Převážně jsou třídy homogenní dle věkových skupin. Ve stálém pedagogickém kolektivu se vhodně doplňují mladí se zkušenými pedagogy. O děti se stará 21 pedagogických pracovnic, z nichž je 12 vysokoškolsky vzdělaných. Neopomenutelnou součástí pedagogického kolektivu jsou dva asistenti pedagoga. Krédem školy ve vztahu k dětem je dostatek podnětů, laskavý přístup, citové zázemí, pocit bezpečí a radostné prožívání dětství.

Jaké zkušenosti má vaše zařízení s pedagogickými praxemi budoucích předškolních pedagogů?

Praxe v našich zařízeních probíhají jak průběžné, tak souvislé. Nepatříme ke školám, kde se střídá velké množství studentů, máme méně praxí s důrazem na kvalitu a potřebnou péči věnovanou směrem ke studentům. Po proběhlých praxí se nám dostalo i pochvalných hodnocení ze strany vzdělavatelů, čehož si velmi vážíme.

Proč se vaše instituce zapojila do projektu?

Naše obě pracoviště nabízí praxe studentům, jak pražských škol, tak i mimo pražských. Máme zájem vést praxe kvalitně a efektivně a tento projekt nám nabízel možnost získat nové pohledy, poznatky a mít možnost společného sdílení s ostatními spolupracujícími školami v projektu. 

S jakými očekáváními se do projektu zapojila? Která očekávání se v průběhu projektu naplnila?

Do projektu se zapojila naše škola s očekáváním navázat spolupráci se vzdělavateli. Dále nás lákala možnost získat nové pohledy a poznatky na vedení praxí a být součástí změn. Očekávání se naplnila a byla dokonce předčena. Projekt oceňujeme, já osobně jsem opravdu ráda, že mohu být součástí tohoto projektu, který mi dává obrovský smysl, a s postupujícím časem ho ještě více koncepčně doceňuji. Provázanost, smysluplnost, sdílení, zkvalitnění praxí, budování nových kontaktů, inspirace a výsledná metodika, to vše projekt nabízí.

V čem byl, či je pro vás projekt náročný, s čím jste měli větší problém?

Vzhledem k tomu, že mentorkou v projektu nebyla paní ředitelka ani zástupkyně, ale zkušená učitelka, nebylo to pro naši instituci náročné. Mentorka se mohla po celou dobu aktivně věnovat projektu.

Co je největším přínosem projektu pro vaši organizaci?

Zvyšování profesních kompetencí v rámci školení pro mentory, dále kurzy pro ostatní učitele v rámci projektu zdarma, školení na sborovnu, zpracování Akčního plánu školy
a jeho následná realizace. Dále sdílení s ostatními školami během kulatých stolů.

Co vás v průběhu projektu nejvíce oslovilo, zaujalo, naplnilo?

Nejvíce mě v pozici mentora nadchlo, že projekt je určen nejen školám, ale vzdělavatelům i studentům. Naplňovalo mě, že společné úsilí všech povede ke zkvalitňování praxí. Teď jen záleží, jak si z tohoto projektu jednotlivé školy implementují poznatky, využijí návodné materiály a navážou komunikaci se vzdělavateli. Dlouhodobé vize přesahují hranici projektu.

Kolik pedagogů z vaší instituce se do projektu zapojilo?

Pravidelných setkání se účastnila mentorka školy, dalšího vzdělávání se účastnily i ostatní učitelky (6 učitelek).

Účastnili byste se podobného projektu i v budoucnosti? Máte nějaký konkrétní nápad týkající se pedagogických praxí? Jaké téma projektu by vás zajímalo, obohatilo, bylo by vám blízké, potřebné?

Ano. Záleží však na časové náročnosti navazujícího projektu.

Konkrétní návrhy na pokračování iKAPU máme tyto:

Centra kolegiální podpory (pro mentory praxí a začínající učitelky v MŠ)

  • oslovení zřizovatelů v rámci městských částí (podpora zřizovatelů)
  • oslovení školek, šíření metodiky do školek, sdílení dobré praxe, nabídka školení pro začínající mentory či začínající učitelky
  • setkávání se vzdělavateli a studenty

Chcete něco konkrétního vzkázat hlavním garantům projektu?

Děkujeme za celý projekt.                   

A já Vám děkuji za odpovědi!

Autor: Ivana Mrklasová

Zobrazit články autora

Ivana Mrklasová

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *
11.4.2023 Ivana Mrklasová Archivovaný článek
Zobrazit Skrýt

Komentáře k článku (0)

Napsat komentář

Napsat komentář