Čeština‎English

Zápisky z MŠ: Zkušenosti s integrací dětí s odlišným mateřským jazykem

BLOG - Mateřské školy 11.7.2022 Ivana Mrklasová Archivovaný článek

Mateřské školy se před několika měsíci otevřely uprchlíkům z Ukrajiny a v této souvislosti se začalo hovořit o integraci dětí s odlišným mateřským jazykem (dále jen OMJ). Ve skutečnosti však předškolní pedagogové s dětmi s OMJ již dávno pracují a běžně se s nimi ve své praxi setkávají již několik let. V dnešní době můžeme hovořit o tom, že svět je otevřené místo a migraci vnímáme jako zcela běžný jev, jehož důsledkem dochází k nárůstu počtu dětí, žáků a studentů s odlišným mateřským jazykem ve školách a školských zařízeních. Dítě cizinec, dítě s neznalostí nebo nedostatečnou znalostí českého jazyka, dítě s odlišným mateřským jazykem. Všechny tyto termíny označují děti, které se do České republiky přestěhovaly, vyrostly zde, mají české občanství, avšak v domácím prostředí hovoří jiným jazykem, než je jazyk český. Děti s odlišným mateřským jazykem mají při splnění podmínek stanovených zákonem stejné právo na vzdělávání a stejné potřeby jako jejich česky mluvící spolužáci. Zaslouží si, aby k nim pedagogičtí pracovníci přistupovali s respektem a pochopením, neboť vstupem do našeho vzdělávacího systému se stávají automaticky našimi občany a tvoří součást naší společnosti.

A jaká je tedy běžná praxe? I přesto, že vzdělávání dětí, žáků a studentů s OMJ představuje pro pedagoga značnou zátěž, byla systémová a metodická podpora dlouho opomíjena. V současné době se této problematice věnuje zejména společnost META, o.p.s., která vydává různá doporučení ve formě příruček nebo pořádá vzdělávací semináře. Nicméně, jako poměrně čerstvý absolvent studia speciální pedagogiky, si troufám říci, že informace poskytované ze strany pedagogů vzdělávacích institucí, kteří nás připravují na práci s dětmi ve školách a školských zařízeních, jsou ve vztahu k této problematice nedostatečné, skoro až mizivé. Důkazem jsou i samotní studenti středních pedagogických škol plnící si povinnou praxi v naší mateřské škole. Zde se setkávají s realitou, která představuje fakt, že se v každé třídě vzdělává pět až sedm dětí s OMJ. Nejčastěji se jedná o děti s národností vietnamskou, ukrajinskou, ruskou, slovenskou, bulharskou nebo maďarskou. Studenti jsou pak šokováni zjištěním, že se tyto děti nachází na zcela odlišných jazykových a komunikačních úrovních, což znamená skutečně náročnou přípravu a více pružnosti ve změnách, i v těch náhlých, během každodenního programu.

Všechny děti s OMJ navštěvující naší mateřskou školu mají možnost doučování českého jazyka podle Výzvy č. 54 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II. Jedná se o cílenou
a systematickou podporu poskytovanou pedagogy mateřské školy, jejichž cílem a zájmem je, aby se děti s OMJ naučily česky a začlenily se do kolektivu ostatních dětí a tím i do naší společnosti. V rámci hodin českého jazyka pracuje pedagog s rozmanitou skupinou dětí, která vyžaduje čas, důslednou přípravu a trpělivost. Struktura hodiny je zcela v kompetenci pedagoga, avšak probíraná témata korespondují se Školním vzdělávacím programem. A jak taková výuka probíhá? Během práce v hodinách českého jazyka, ale i při práci s celým kolektivem v průběhu dne, dodržujeme zásady názornosti, individuálního přístupu, systematičnosti, soustavnosti a přiměřenosti. Dítě do ničeho nenutíme, poskytujeme mu adekvátní mluvní vzor, komunikujeme prostřednictvím jiných komunikačních prostředků (gesta, obrázkové karty) a nabízíme takové aktivity, které jsou hravé a odpovídají schopnostem a dovednostem dítěte. Pedagogové naší mateřské školy pracují také s německou metodou KIKUS, která má své vlastní obrázkové karty a pracovní listy. Zároveň naše mateřská škola realizuje projekty multikulturního setkávání rodičů.

Problematika výchovy a vzdělávání dětí s OMJ má však daleko větší přesah. Týká se nejenom samotné podpory dítěte s OMJ, ale také práce s celým třídním kolektivem a především s veřejností-s rodiči. Je nezbytné a důležité vybudovat vzájemný vztah založený na toleranci, pochopení a vzájemné podpoře a spolupráci, protože jedině tak se dítě s OMJ bude cítit v prostředí mateřské školy bezpečně a příjemně. A jen uspokojení těchto základních potřeb může vést ke kvalitnímu vzdělávání, potažmo k integraci. A právě zde má mateřská škola své nenahraditelné místo. A to nejen jako první místo, kde má dítě s OMJ poprvé možnost se v našem vzdělávacím systému úspěšně začlenit, ale zároveň i pro celou širší rodičovskou veřejnost, která je každodenním svědkem toho, že to skutečně jde.

Autor: Mgr. Michaela Čítková

Zobrazit články autora

Ivana Mrklasová

Sledovat
Sleduje: 6
X

Sledovat

E-mail: *
11.7.2022 Ivana Mrklasová Archivovaný článek
Zobrazit Skrýt

Komentáře k článku (0)

Napsat komentář

Napsat komentář